Bột Uống Dưỡng Da Coco Collagen - VN

<p><strong>1.Tổng quan về offer</strong><br /> Sản phẩm hỗ trợ cấp ẩm cho da, dưỡng da, l&agrave;m đẹp da Coco Collagen - VN<br /> <strong>Gi&aacute; b&aacute;n: </strong><br /> +&nbsp;590.000&nbsp;/ 1 hộp gồm&nbsp;20 g&oacute;i 3g&nbsp;(kh&ocirc;ng&nbsp;bao gồm ph&iacute; ship)<br /> + 1.280.000/ 2 hộp +&nbsp; tặng 1 hộp (freeship)<br /> <strong>Offer ID: </strong>cococollagen-vn<br /> <strong>GEO: Việt Nam<br /> Giờ l&agrave;m việc: </strong>Từ 9h - 21h từ t2 đến t7 .Chủ nhật: từ 8h30 đến 19h<br /> Lưu &yacute;: Hạn chế đổ số v&agrave;o ca tối v&agrave; chủ nhật do tỉ lệ kết nối kh&aacute;ch h&agrave;ng thấp hơn ng&agrave;y thường</p> <p><strong>2.Tư liệu truyền th&ocirc;ng<br /> Link :&nbsp;https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1n9VuJ82hNL_IEPOkYWacagxu59M7UrjH</strong></p> <p><strong>3. Điều kiện Publisher tham gia</strong></p> <p>- Tỉ lệ đơn h&agrave;ng ho&agrave;n/tổng đơn được duyệt&nbsp;<strong>tối đa dưới 40%</strong>. C&aacute;c đơn h&agrave;ng ho&agrave;n sau sẽ kh&ocirc;ng được ghi nhận hoa hồng<br /> - Tỉ lệ đơn r&aacute;c dưới 30%<br /> - Định nghĩa đơn r&aacute;c= Đơn h&agrave;ng bị tr&ugrave;ng, kh&aacute;ch h&agrave;ng kh&ocirc;ng c&oacute; nhu cầu hoặc kh&ocirc;ng quan t&acirc;m về sản phẩm, sai họ t&ecirc;n, sai sđt, thu&ecirc; bao, tạm kh&oacute;a, gọi li&ecirc;n tục 4 cuộc gọi kh&ocirc;ng th&agrave;nh c&ocirc;ng.&nbsp;<br /> - Publisher c&oacute; thể cập nhật đơn r&aacute;c ở phần B&aacute;o C&aacute;o, L&yacute; do Hủy</p> <p><strong>4.Điều kiện ghi nhận đơn h&agrave;ng</strong><br /> - Kh&aacute;ch h&agrave;ng quan t&acirc;m v&agrave; để lại th&ocirc;ng tin mua h&agrave;ng tr&ecirc;n Landing Page. Nh&agrave; cung cấp li&ecirc;n hệ với kh&aacute;ch h&agrave;ng đề x&aacute;c nhận nhu cầu.<br /> - Đơn h&agrave;ng ghi nhận trạng th&aacute;i th&agrave;nh c&ocirc;ng cho publisher khi kh&aacute;ch h&agrave;ng ch&iacute;nh thức đặt đơn h&agrave;ng của nh&agrave; cung cấp qua điện thoại.</p> <p><strong>5.Quy định về h&agrave;nh vi bị cấm</strong><br /> - Nghi&ecirc;m cấm publisher tự đặt h&agrave;ng rồi ho&agrave;n trả, mạo danh Advertiser lừa đảo th&ocirc;ng tin người d&ugrave;ng hoặc c&aacute;c h&agrave;nh vi gian lận kh&aacute;c.<br /> - Nghi&ecirc;m cấm publisher đẩy data r&aacute;c v&agrave;o chiến dịch<br /> - Nghi&ecirc;m cấm sử dụng h&igrave;nh ảnh KOLs tr&aacute;i ph&eacute;p, sử dụng h&igrave;nh ảnh đời thường, bịa đặt th&ocirc;ng tin.<br /> - Trường hợp vi phạm sẽ bị&nbsp;<strong>loại khỏi chiến dịch v&agrave; kh&ocirc;ng thanh to&aacute;n</strong></p>