Hỗ trợ huyết áp Sativum Complex - TH

<p><strong>1. Tổng quan về offer</strong><br /> Với c&aacute;c th&agrave;nh phần chiết xuất từ thi&ecirc;n nhi&ecirc;n như tỏi, axit ascorbic, vi&ecirc;n uống Sativum Complex hỗ trợ giảm c&aacute;c triệu chứng bệnh của những người bị huyết &aacute;p cao, bệnh tim mạch</p> <ul> <li>Ổn định huyết &aacute;p, giảm c&aacute;c triệu chứng của bệnh cao huyết &aacute;p: đau đầu, &ugrave; tai, ch&oacute;ng mặt, mờ mắt,...&nbsp;</li> <li>Gi&uacute;p giảm h&agrave;m lượng cholesterol trong m&aacute;u.</li> <li>Gi&uacute;p gi&atilde;n mạch, giảm khả năng bị xơ cứng động mạch</li> <li>Gi&uacute;p tăng cường sức bền của th&agrave;nh mạch.</li> <li>Gi&uacute;p giảm nguy cơ biến chứng do tăng&nbsp;<br /> <strong><em>Offer ID: sativumcomplex-th</em></strong><br /> <strong><em>Geo: Th&aacute;i Lan</em></strong><br /> <strong><em>Gi&aacute; b&aacute;n: 990 baht</em></strong><br /> <strong><em>Hộp 15 vi&ecirc;n, mỗi lần uống 1 vi&ecirc;n, ng&agrave;y 1 lần</em></strong></li> </ul> <p><strong>2. Tư liệu truyền th&ocirc;ng</strong></p> <p><br /> <strong>3. Điều kiện Publisher tham gia</strong><br /> - Tỉ lệ đơn h&agrave;ng ho&agrave;n/tổng đơn được duyệt&nbsp;<strong>tối đa dưới 40%</strong>. C&aacute;c đơn h&agrave;ng ho&agrave;n sau sẽ kh&ocirc;ng được ghi nhận hoa hồng<br /> - Tỉ lệ đơn r&aacute;c dưới 30%<br /> - Định nghĩa đơn r&aacute;c= Đơn h&agrave;ng bị tr&ugrave;ng, kh&aacute;ch h&agrave;ng kh&ocirc;ng c&oacute; nhu cầu hoặc kh&ocirc;ng quan t&acirc;m về sản phẩm, sai họ t&ecirc;n, sai sđt, thu&ecirc; bao, tạm kh&oacute;a, gọi li&ecirc;n tục 4 cuộc gọi kh&ocirc;ng th&agrave;nh c&ocirc;ng.&nbsp;<br /> - Publisher c&oacute; thể cập nhật đơn r&aacute;c ở phần B&aacute;o C&aacute;o, L&yacute; do Hủy</p> <p><strong>4. Điều kiện ghi nhận đơn h&agrave;ng</strong><br /> - Kh&aacute;ch h&agrave;ng quan t&acirc;m v&agrave; để lại th&ocirc;ng tin mua h&agrave;ng tr&ecirc;n Landing Page. Nh&agrave; cung cấp li&ecirc;n hệ với kh&aacute;ch h&agrave;ng đề x&aacute;c nhận nhu cầu.<br /> - Đơn h&agrave;ng ghi nhận trạng th&aacute;i th&agrave;nh c&ocirc;ng cho publisher khi kh&aacute;ch h&agrave;ng ch&iacute;nh thức đặt đơn h&agrave;ng của nh&agrave; cung cấp qua điện thoại.</p> <p><strong>5. Quy định về h&agrave;nh vi bị cấm</strong><br /> - Nghi&ecirc;m cấm publisher tự đặt h&agrave;ng rồi ho&agrave;n trả, mạo danh Advertiser lừa đảo th&ocirc;ng tin người d&ugrave;ng hoặc c&aacute;c h&agrave;nh vi gian lận kh&aacute;c.<br /> - Nghi&ecirc;m cấm publisher đẩy data r&aacute;c v&agrave;o chiến dịch<br /> - Nghi&ecirc;m cấm sử dụng h&igrave;nh ảnh KOLs tr&aacute;i ph&eacute;p, sử dụng h&igrave;nh ảnh đời thường, bịa đặt th&ocirc;ng tin.<br /> - Trường hợp vi phạm sẽ bị&nbsp;<strong>loại khỏi chiến dịch v&agrave; kh&ocirc;ng thanh to&aacute;n</strong></p>