Bàn Ủi Hơi Nước Cầm Tay Kalpen - VN

<p><strong>B&agrave;n Ủi Hơi Nước Cầm Tay Kalpen - VN</strong></p> <p>1.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tổng quan về offer:</p> <p>B&agrave;n Ủi Hơi Nước Cầm Tay Dạng Đứng Để B&agrave;n Mini Th&ocirc;ng Minh Kalpen&nbsp;g&oacute;p phần gi&uacute;p cuộc sống của bạn dễ d&agrave;ng v&agrave; thoải m&aacute;i hơn!<br /> Gi&aacute; b&aacute;n: 805,000 Đ</p> <p><strong>Tiết kiệm kh&ocirc;ng gian, thời gian</strong>: Sử dụng b&agrave;n ủi truyền th&ocirc;ng cần phải c&oacute; th&ecirc;m b&agrave;n k&ecirc; mới c&oacute; thể l&agrave; ủi quần &aacute;o, điều đ&oacute; tốn nhiều thời gian v&agrave; c&ocirc;ng sức, với B&agrave;n Ủi Cầm Tay Kalpen bạn dễ d&agrave;ng l&agrave; khi quần &aacute;o vẫn đang treo.</p> <p><strong>Nhanh ch&oacute;ng</strong>: Với c&ocirc;ng nghệ SteamPlus, c&ocirc;ng suất v&agrave; tốc độ phun mạnh mẽ, quần &aacute;o của bạn được ủi l&agrave; trong t&iacute;ch tắc.</p> <p><strong>Thiết kế hiện đại, năng động</strong>. Thuận tiện để sử dụng bằng 1 tay, trọng lượng nhẹ, thon gọn, c&oacute; thể đặt đứng ở bất k&igrave; đ&acirc;u, th&iacute;ch hợp mang đi du lịch, c&ocirc;ng t&aacute;c xa.</p> <p><strong>Kh&ocirc;ng lo hư hỏng</strong>, d&ugrave;ng được cho tất cả c&aacute;c loại vải.</p> <p>2.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Điều kiện Publisher tham gia<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tỉ lệ đơn h&agrave;ng ho&agrave;n/tổng đơn được duyệt tối đa dưới 40%. C&aacute;c đơn h&agrave;ng ho&agrave;n sau sẽ kh&ocirc;ng được ghi nhận hoa hồng<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tỉ lệ đơn r&aacute;c dưới 30%<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Định nghĩa đơn r&aacute;c = Đơn h&agrave;ng bị tr&ugrave;ng, kh&aacute;ch h&agrave;ng kh&ocirc;ng c&oacute; nhu cầu&nbsp;hoặc kh&ocirc;ng quan t&acirc;m về sản phẩm, sai họ t&ecirc;n, sai sđt, thu&ecirc; bao, tạm kh&oacute;a, gọi li&ecirc;n tục 4 cuộc gọi kh&ocirc;ng th&agrave;nh c&ocirc;ng.<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Publisher c&oacute; thể cập nhật đơn r&aacute;c ở phần B&aacute;o C&aacute;o, L&yacute; do Hủy.</p> <p>3.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Điều kiện ghi nhận đơn h&agrave;ng CPS<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Kh&aacute;ch h&agrave;ng quan t&acirc;m v&agrave; để lại th&ocirc;ng tin mua h&agrave;ng tr&ecirc;n Landing Page.&nbsp;<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nh&agrave; cung cấp li&ecirc;n hệ với kh&aacute;ch h&agrave;ng đề x&aacute;c nhận nhu cầu.<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Đơn h&agrave;ng ghi nhận trạng th&aacute;i th&agrave;nh c&ocirc;ng cho publisher khi kh&aacute;ch h&agrave;ng ch&iacute;nh thức nhận được&nbsp;h&agrave;ng v&agrave; tiến h&agrave;nh thanh to&aacute;n th&agrave;nh c&ocirc;ng cho nh&agrave; cung cấp.</p> <p>4.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Quy định về h&agrave;nh vi bị cấm<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nghi&ecirc;m cấm publisher tự đặt h&agrave;ng rồi ho&agrave;n trả, mạo danh Advertiser&nbsp;<br /> &bull;&nbsp; &nbsp; Lừa đảo th&ocirc;ng tin người d&ugrave;ng hoặc c&aacute;c h&agrave;nh vi gian lận kh&aacute;c.<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nghi&ecirc;m cấm publisher đẩy data r&aacute;c v&agrave;o chiến dịch.<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nghi&ecirc;m cấm sử dụng h&igrave;nh ảnh KOLs tr&aacute;i ph&eacute;p, sử dụng h&igrave;nh ảnh đời&nbsp;thường, bịa đặt th&ocirc;ng tin.<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Trường hợp vi phạm sẽ bị loại khỏi chiến dịch v&agrave; kh&ocirc;ng thanh to&aacute;n</p>