Viên uống trắng da Perfect Beauty White - VN

<p><strong>1.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tổng quan về offer:</strong><br /> Vi&ecirc;n uống trắng da Nhật Bản Perfect Beauty White với&nbsp;chiết xuất từ nấm men, Collagen peptide từ c&aacute;, vitamin C. E v&agrave; 5 loại vitamin: B1, B2, B3, B6, B12, can xi kho&aacute;ng chất,.. tăng khả năng gi&uacute;p:&nbsp;<br /> 👉 Tăng sinh t&aacute;i tạo v&agrave; thay đổi sắc tố ở cấp độ tế b&agrave;o<br /> 👉 Trắng s&aacute;ng hồng, da khỏe từ b&ecirc;n trong<br /> 👉&nbsp;Thành ph&acirc;̀n hỗ trợ ch&ocirc;́ng oxy hóa, ch&ocirc;́ng lão hóa, mờ nhăn, da khỏe, mềm mại, độ đ&agrave;n hồi tốt<br /> 👉 Tăng sức đ&ecirc;̀ kháng cho cơ th&ecirc;̉ bằng bổ sung những vitamin thi&ecirc;́t y&ecirc;́u như Vitamin C, vitamin B1, B2, B6, B12 và vitamin E.<br /> Gi&aacute; b&aacute;n: 1.299.000đ/ hộp<br /> <br /> Drive h&igrave;nh ảnh, giấy ph&eacute;p:&nbsp;https://drive.google.com/drive/folders/1_raCvjRJgttbNYvtmbMx0MXr-muYRBdc?usp=sharing</p> <p>Video VTC2 + H&Igrave;nh ảnh nh&agrave; m&aacute;y:&nbsp;<a data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DhBI5g9HhQeY&amp;source=gmail&amp;ust=1655864304908000&amp;usg=AOvVaw1BS_94dwEZt9uwPlsD2CpD" href="https://www.youtube.com/watch?v=hBI5g9HhQeY" target="_blank">https://www.youtube.com/watch?v=hBI5g9HhQeY</a></p> <p>Th&ocirc;ng tin vi&ecirc;n uống:&nbsp;<a data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DPyRYWbcVXkc&amp;source=gmail&amp;ust=1655864304908000&amp;usg=AOvVaw2V_7wFb2OGbBtWtGE0KsMU" href="https://www.youtube.com/watch?v=PyRYWbcVXkc" target="_blank">https://www.youtube.com/watch?v=PyRYWbcVXkc</a></p> <p><a data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DOph2_uUs0jE&amp;source=gmail&amp;ust=1655864304908000&amp;usg=AOvVaw3iktxOn6Y-XKYFZPthFzDN" href="https://www.youtube.com/watch?v=Oph2_uUs0jE" target="_blank">https://www.youtube.com/watch?v=Oph2_uUs0jE</a></p> <p><strong>2.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Điều kiện Publisher tham gia</strong><br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tỉ lệ đơn h&agrave;ng ho&agrave;n/tổng đơn được duyệt tối đa dưới 40%. C&aacute;c đơn h&agrave;ng ho&agrave;n sau sẽ kh&ocirc;ng được ghi nhận hoa hồng<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tỉ lệ đơn r&aacute;c dưới 30%<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Định nghĩa đơn r&aacute;c = Đơn h&agrave;ng bị tr&ugrave;ng, kh&aacute;ch h&agrave;ng kh&ocirc;ng c&oacute; nhu cầu&nbsp;hoặc kh&ocirc;ng quan t&acirc;m về sản phẩm, sai họ t&ecirc;n, sai sđt, thu&ecirc; bao, tạm kh&oacute;a, gọi li&ecirc;n tục 4 cuộc gọi kh&ocirc;ng th&agrave;nh c&ocirc;ng.<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Publisher c&oacute; thể cập nhật đơn r&aacute;c ở phần B&aacute;o C&aacute;o, L&yacute; do Hủy.</p> <p><strong>3.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Điều kiện ghi nhận đơn h&agrave;ng CPS</strong><br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Kh&aacute;ch h&agrave;ng quan t&acirc;m v&agrave; để lại th&ocirc;ng tin mua h&agrave;ng tr&ecirc;n Landing Page.&nbsp;<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nh&agrave; cung cấp li&ecirc;n hệ với kh&aacute;ch h&agrave;ng đề x&aacute;c nhận nhu cầu.<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Đơn h&agrave;ng ghi nhận trạng th&aacute;i th&agrave;nh c&ocirc;ng cho publisher khi kh&aacute;ch h&agrave;ng ch&iacute;nh thức nhận được&nbsp;h&agrave;ng v&agrave; tiến h&agrave;nh thanh to&aacute;n th&agrave;nh c&ocirc;ng cho nh&agrave; cung cấp.</p> <p><strong>4.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Quy định về h&agrave;nh vi bị cấm</strong><br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nghi&ecirc;m cấm publisher tự đặt h&agrave;ng rồi ho&agrave;n trả, mạo danh Advertiser&nbsp;<br /> &bull;&nbsp; &nbsp; Lừa đảo th&ocirc;ng tin người d&ugrave;ng hoặc c&aacute;c h&agrave;nh vi gian lận kh&aacute;c.<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nghi&ecirc;m cấm publisher đẩy data r&aacute;c v&agrave;o chiến dịch.<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nghi&ecirc;m cấm sử dụng h&igrave;nh ảnh KOLs tr&aacute;i ph&eacute;p, sử dụng h&igrave;nh ảnh đời&nbsp;thường, bịa đặt th&ocirc;ng tin.<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Trường hợp vi phạm sẽ bị loại khỏi chiến dịch v&agrave; kh&ocirc;ng thanh to&aacute;n</p>