Kem chống nắng Medi Navacos - VN

<p><strong>1.Tổng quan về offer</strong></p> <ul> <li>Kem chống nắng<strong>&nbsp;Medi Navacos</strong>&nbsp;nhập khẩu H&agrave;n Quốc</li> </ul> <p>- Kem chống nắng vật l&yacute; Navacos Medi Sun Block như một l&aacute; chắn cho l&agrave;n da, gi&uacute;p bảo vệ da tr&aacute;nh khỏi những t&aacute;c hại từ tia UVA/ UV<br /> - C&oacute; khả năng chống l&atilde;o h&oacute;a, ngăn ngừa ung thư da hiệu quả<br /> -&nbsp;Gi&uacute;p bảo vệ v&agrave; phục hồi collagen, dưỡng ẩm v&agrave; l&agrave;m mịn v&agrave; mềm da, chống c&aacute;c t&aacute;c nh&acirc;n oxy h&oacute;a<br /> -&nbsp;Khả năng ngăn chặn đốm n&acirc;u nếp nhăn v&agrave; tăng cường kết d&iacute;nh với lớp trang điểm, l&agrave;m nền v&agrave; gi&uacute;p trắng s&aacute;ng da</p> <ul><br /> <li>Offer ID: kcnnavacos-vn</li> <li>GEO: Việt Nam</li> </ul> <p><strong>2.Tư liệu truyền th&ocirc;ng</strong></p> <p>&nbsp;<a data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://onedrive.live.com/?authkey%3D%2521ABbaoK6ef8%255FuFio%26id%3DF3ECC959F95FBDD0%252146008%26cid%3DF3ECC959F95FBDD0&amp;source=gmail&amp;ust=1632906623686000&amp;usg=AFQjCNHSkzJSIf_Nwr1tObpcQacV-MKOaQ" href="https://onedrive.live.com/?authkey=%21ABbaoK6ef8%5FuFio&amp;id=F3ECC959F95FBDD0%2146008&amp;cid=F3ECC959F95FBDD0" target="_blank">https://onedrive.live.com/?authkey=%21ABbaoK6ef8%5FuFio&amp;id=F3ECC959F95FBDD0%2146008&amp;cid=F3ECC959F95FBDD0</a></p> <p><strong>3. Điều kiện Publisher tham gia</strong></p> <ul> <li>Tỉ lệ đơn h&agrave;ng ho&agrave;n/tổng đơn được duyệt&nbsp;<strong>tối đa dưới 40%</strong>. C&aacute;c đơn h&agrave;ng ho&agrave;n sau sẽ kh&ocirc;ng được ghi nhận hoa hồng</li> <li>Tỉ lệ đơn r&aacute;c dưới 30%</li> <li>Định nghĩa đơn r&aacute;c= Đơn h&agrave;ng bị tr&ugrave;ng, kh&aacute;ch h&agrave;ng kh&ocirc;ng c&oacute; nhu cầu hoặc kh&ocirc;ng quan t&acirc;m về sản phẩm, sai họ t&ecirc;n, sai sđt, thu&ecirc; bao, tạm kh&oacute;a, gọi li&ecirc;n tục 4 cuộc gọi kh&ocirc;ng th&agrave;nh c&ocirc;ng.&nbsp;</li> <li>Publisher c&oacute; thể cập nhật đơn r&aacute;c ở phần B&aacute;o C&aacute;o, L&yacute; do Hủy</li> </ul> <p><strong>4.Điều kiện ghi nhận đơn h&agrave;ng</strong></p> <ul> <li>Kh&aacute;ch h&agrave;ng quan t&acirc;m v&agrave; để lại th&ocirc;ng tin mua h&agrave;ng tr&ecirc;n Landing Page. Nh&agrave; cung cấp li&ecirc;n hệ với kh&aacute;ch h&agrave;ng đề x&aacute;c nhận nhu cầu.</li> <li>Đơn h&agrave;ng ghi nhận trạng th&aacute;i th&agrave;nh c&ocirc;ng cho publisher khi kh&aacute;ch h&agrave;ng ch&iacute;nh thức đặt đơn h&agrave;ng của nh&agrave; cung cấp qua điện thoại.</li> </ul> <p><strong>5.Quy định về h&agrave;nh vi bị cấm</strong></p> <ul> <li>Nghi&ecirc;m cấm publisher tự đặt h&agrave;ng rồi ho&agrave;n trả, mạo danh Advertiser lừa đảo th&ocirc;ng tin người d&ugrave;ng hoặc c&aacute;c h&agrave;nh vi gian lận kh&aacute;c.</li> <li>Nghi&ecirc;m cấm publisher đẩy data r&aacute;c v&agrave;o chiến dịch.</li> <li>Nghi&ecirc;m cấm sử dụng h&igrave;nh ảnh KOLs tr&aacute;i ph&eacute;p, sử dụng h&igrave;nh ảnh đời thường, bịa đặt th&ocirc;ng tin.</li> <li>Trường hợp vi phạm sẽ bị&nbsp;<strong>loại khỏi chiến dịch v&agrave; kh&ocirc;ng thanh to&aacute;n</strong></li> </ul>