Viên uống sinh lý nam Acvit - TH

<p><strong>1.Tổng quan về offer</strong></p> <p><strong>VI&Ecirc;N UỐNG&nbsp;SINH L&Yacute; NAM ACVIT - TH</strong><br /> - Offer ID: acvit-th<br /> - Gi&aacute; b&aacute;n: 990 baht (Hộp 20 vi&ecirc;n)<br /> - GEO: Th&aacute;i Lan</p> <p><strong>2.Tư liệu truyền th&ocirc;ng :&nbsp;</strong></p> <p><strong>3. Điều kiện Publisher tham gia</strong></p> <ul> <li>Tỉ lệ đơn h&agrave;ng ho&agrave;n/tổng đơn được duyệt&nbsp;<strong>tối đa dưới 40%</strong>. C&aacute;c đơn h&agrave;ng ho&agrave;n sau sẽ kh&ocirc;ng được ghi nhận hoa hồng</li> <li>Tỉ lệ đơn r&aacute;c dưới 30%</li> <li>Định nghĩa đơn r&aacute;c= Đơn h&agrave;ng bị tr&ugrave;ng, kh&aacute;ch h&agrave;ng kh&ocirc;ng c&oacute; nhu cầu hoặc kh&ocirc;ng quan t&acirc;m về sản phẩm, sai họ t&ecirc;n, sai sđt, thu&ecirc; bao, tạm kh&oacute;a, gọi li&ecirc;n tục 4 cuộc gọi kh&ocirc;ng th&agrave;nh c&ocirc;ng.&nbsp;</li> <li>Publisher c&oacute; thể cập nhật đơn r&aacute;c ở phần B&aacute;o C&aacute;o, L&yacute; do Hủy.</li> </ul> <p><strong>4.Điều kiện ghi nhận đơn h&agrave;ng</strong></p> <ul> <li>Kh&aacute;ch h&agrave;ng quan t&acirc;m v&agrave; để lại th&ocirc;ng tin mua h&agrave;ng tr&ecirc;n Landing Page. Nh&agrave; cung cấp li&ecirc;n hệ với kh&aacute;ch h&agrave;ng đề x&aacute;c nhận nhu cầu.</li> <li>Đơn h&agrave;ng ghi nhận trạng th&aacute;i th&agrave;nh c&ocirc;ng cho publisher khi kh&aacute;ch h&agrave;ng ch&iacute;nh thức đặt đơn h&agrave;ng của nh&agrave; cung cấp qua điện thoại.</li> </ul> <p><strong>5.Quy định về h&agrave;nh vi bị cấm</strong></p> <ul> <li>Nghi&ecirc;m cấm publisher tự đặt h&agrave;ng rồi ho&agrave;n trả, mạo danh Advertiser lừa đảo th&ocirc;ng tin người d&ugrave;ng hoặc c&aacute;c h&agrave;nh vi gian lận kh&aacute;c.</li> <li>Nghi&ecirc;m cấm publisher đẩy data r&aacute;c v&agrave;o chiến dịch.</li> <li>Nghi&ecirc;m cấm sử dụng h&igrave;nh ảnh KOLs tr&aacute;i ph&eacute;p, sử dụng h&igrave;nh ảnh đời thường, bịa đặt th&ocirc;ng tin.</li> <li>Trường hợp vi phạm sẽ bị&nbsp;<strong>loại khỏi chiến dịch v&agrave; kh&ocirc;ng thanh to&aacute;n</strong></li> </ul>