Viên uống nội tiết tố Perfect Lady - VN

<p><strong>1.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tổng quan về offer:</strong><br /> Vi&ecirc;n uống Perfect Lady với chiết xuất tự nhi&ecirc;n của s&acirc;m tố nữ c&oacute; khả năng gi&uacute;p:<br /> 👉 Loại bỏ kh&ocirc; hạn, tăng ham muốn<br /> 👉 Se kh&iacute;t v&ugrave;ng k&iacute;n trẻ h&oacute;a, điều h&ograve;a kinh, phục hồi kinh m&atilde;n sớm<br /> 👉 Săn, tăng v&ograve;ng 1, căng m&ocirc;ng, mượt da<br /> 👉 Loại bỏ Bốc hỏa, kh&oacute; ngủ, n&oacute;ng nảy&hellip;&nbsp;<br /> 👉 Săn chắc tăng độ đ&agrave;n hồi trắng s&aacute;ng da&nbsp;<br /> 👉 Ngăn ngừa v&agrave; hỗ trợ điều trị N&aacute;m nội tiết, mụn nội tiết&nbsp;<br /> 👉 T&oacute;c m&oacute;ng khỏe mềm mượt, hỗ trợ xương khớp, tim mạch, ngăn ngừa bệnh l&yacute; tuổi t&aacute;c&hellip;<br /> Gi&aacute; b&aacute;n:&nbsp;999.000đ/ hộp 60 vi&ecirc;n<br /> <br /> <em><strong>Drive h&igrave;nh ảnh, giấy ph&eacute;p:&nbsp;</strong></em>https://drive.google.com/drive/folders/1vQPR1NCs95GGvfY9hOygV_MJ3Fqz1Dv6?usp=sharing<br /> <br /> Video VTC2 + H&Igrave;nh ảnh nh&agrave; m&aacute;y:&nbsp; &nbsp;<a data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DYa_5_UdHGBo%26t%3D7s&amp;source=gmail&amp;ust=1655864304908000&amp;usg=AOvVaw0VNj7DEw92m9Nhci1AYHnt" href="https://www.youtube.com/watch?v=Ya_5_UdHGBo&amp;t=7s" target="_blank">https://www.youtube.com/watch?v=Ya_5_UdHGBo&amp;t=7s</a></p> <p>Video th&ocirc;ng tin sản phẩm :&nbsp;<a data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DLQHCM2nWHII&amp;source=gmail&amp;ust=1655864304908000&amp;usg=AOvVaw1WjnnlZo6KEuP_YyJ4HDcy" href="https://www.youtube.com/watch?v=LQHCM2nWHII" target="_blank">https://www.youtube.com/watch?v=LQHCM2nWHII</a></p> <p>Video kiểm tra sản phẩm:&nbsp;<a data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3Dqgc_r2geBQE&amp;source=gmail&amp;ust=1655864304908000&amp;usg=AOvVaw1hS8i-ZdR6g-Sk3sWE-B7d" href="https://www.youtube.com/watch?v=qgc_r2geBQE" target="_blank">https://www.youtube.com/watch?v=qgc_r2geBQE</a></p> <p>Video phản hồi kh&aacute;ch h&agrave;ng:&nbsp;<a data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3D8UGSjSqj1S8&amp;source=gmail&amp;ust=1655864304908000&amp;usg=AOvVaw15o250CT9AzguE_xvOYPw3" href="https://www.youtube.com/watch?v=8UGSjSqj1S8" target="_blank">https://www.youtube.com/watch?v=8UGSjSqj1S8</a></p> <p><a data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DOph2_uUs0jE&amp;source=gmail&amp;ust=1655864304908000&amp;usg=AOvVaw3iktxOn6Y-XKYFZPthFzDN" href="https://www.youtube.com/watch?v=Oph2_uUs0jE" target="_blank">https://www.youtube.com/watch?v=Oph2_uUs0j</a></p> <p><strong>2.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Điều kiện Publisher tham gia</strong><br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tỉ lệ đơn h&agrave;ng ho&agrave;n/tổng đơn được duyệt tối đa dưới 40%. C&aacute;c đơn h&agrave;ng ho&agrave;n sau sẽ kh&ocirc;ng được ghi nhận hoa hồng<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tỉ lệ đơn r&aacute;c dưới 30%<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Định nghĩa đơn r&aacute;c = Đơn h&agrave;ng bị tr&ugrave;ng, kh&aacute;ch h&agrave;ng kh&ocirc;ng c&oacute; nhu cầu&nbsp;hoặc kh&ocirc;ng quan t&acirc;m về sản phẩm, sai họ t&ecirc;n, sai sđt, thu&ecirc; bao, tạm kh&oacute;a, gọi li&ecirc;n tục 4 cuộc gọi kh&ocirc;ng th&agrave;nh c&ocirc;ng.<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Publisher c&oacute; thể cập nhật đơn r&aacute;c ở phần B&aacute;o C&aacute;o, L&yacute; do Hủy.</p> <p><strong>3.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Điều kiện ghi nhận đơn h&agrave;ng CPS</strong><br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Kh&aacute;ch h&agrave;ng quan t&acirc;m v&agrave; để lại th&ocirc;ng tin mua h&agrave;ng tr&ecirc;n Landing Page.&nbsp;<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nh&agrave; cung cấp li&ecirc;n hệ với kh&aacute;ch h&agrave;ng đề x&aacute;c nhận nhu cầu.<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Đơn h&agrave;ng ghi nhận trạng th&aacute;i th&agrave;nh c&ocirc;ng cho publisher khi kh&aacute;ch h&agrave;ng ch&iacute;nh thức nhận được&nbsp;h&agrave;ng v&agrave; tiến h&agrave;nh thanh to&aacute;n th&agrave;nh c&ocirc;ng cho nh&agrave; cung cấp.</p> <p><strong>4.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Quy định về h&agrave;nh vi bị cấm</strong><br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nghi&ecirc;m cấm publisher tự đặt h&agrave;ng rồi ho&agrave;n trả, mạo danh Advertiser&nbsp;<br /> &bull;&nbsp; &nbsp; Lừa đảo th&ocirc;ng tin người d&ugrave;ng hoặc c&aacute;c h&agrave;nh vi gian lận kh&aacute;c.<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nghi&ecirc;m cấm publisher đẩy data r&aacute;c v&agrave;o chiến dịch.<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nghi&ecirc;m cấm sử dụng h&igrave;nh ảnh KOLs tr&aacute;i ph&eacute;p, sử dụng h&igrave;nh ảnh đời&nbsp;thường, bịa đặt th&ocirc;ng tin.<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Trường hợp vi phạm sẽ bị loại khỏi chiến dịch v&agrave; kh&ocirc;ng thanh to&aacute;n</p>