Viên uống giảm cân Greenherb - TH

<p><strong>1.Tổng quan về offer<br /> Greenherb - TH</strong> Vi&ecirc;n uống giảm c&acirc;n gi&uacute;p&nbsp;c&acirc;n bằng hệ thống trong cơ thể, đặc biệt l&agrave; qu&aacute; tr&igrave;nh trao đổi chất, l&agrave;m cho cơ thể c&oacute; năng lượng để sử dụng hết m&agrave; kh&ocirc;ng bị t&iacute;ch tụ mỡ thừa ở c&aacute;c bộ phận kh&aacute;c nhau v&agrave; cũng l&agrave;m giảm cảm gi&aacute;c th&egrave;m ăn<br /> Đẩy nhanh qu&aacute; tr&igrave;nh chuyển đổi khối lượng chất b&eacute;o th&agrave;nh cơ bắp, ức chế sự t&iacute;ch tụ chất b&eacute;o mới -&nbsp;K&iacute;ch th&iacute;ch cơ thể đốt ch&aacute;y nhiều hơn.<br /> Gi&aacute; b&aacute;n: 990 baht<br /> Offer ID: greenherb-th<br /> GEO: Th&aacute;i Lan<br /> Giờ l&agrave;m việc: Full tuần Từ 8h - 21h</p> <p><strong>2.Tư liệu truyền th&ocirc;ng<br /> Link :&nbsp;</strong><a data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1JFrrZFhpfglo0HwODWKkKRGLvGBl8QDM&amp;source=gmail&amp;ust=1633080998654000&amp;usg=AFQjCNHyeViKdI93G7SuIJR8BBEx50LB9w" href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1JFrrZFhpfglo0HwODWKkKRGLvGBl8QDM" target="_blank">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1JFrrZFhpfglo0HwODWKkKRGLvGBl8QDM</a></p> <p><strong>3. Điều kiện Publisher tham gia</strong></p> <p>- Tỉ lệ đơn h&agrave;ng ho&agrave;n/tổng đơn được duyệt&nbsp;<strong>tối đa dưới 40%</strong>. C&aacute;c đơn h&agrave;ng ho&agrave;n sau sẽ kh&ocirc;ng được ghi nhận hoa hồng<br /> - Tỉ lệ đơn r&aacute;c dưới 30%<br /> - Định nghĩa đơn r&aacute;c= Đơn h&agrave;ng bị tr&ugrave;ng, kh&aacute;ch h&agrave;ng kh&ocirc;ng c&oacute; nhu cầu hoặc kh&ocirc;ng quan t&acirc;m về sản phẩm, sai họ t&ecirc;n, sai sđt, thu&ecirc; bao, tạm kh&oacute;a, gọi li&ecirc;n tục 4 cuộc gọi kh&ocirc;ng th&agrave;nh c&ocirc;ng.&nbsp;<br /> - Publisher c&oacute; thể cập nhật đơn r&aacute;c ở phần B&aacute;o C&aacute;o, L&yacute; do Hủy</p> <p><strong>4.Điều kiện ghi nhận đơn h&agrave;ng</strong><br /> - Kh&aacute;ch h&agrave;ng quan t&acirc;m v&agrave; để lại th&ocirc;ng tin mua h&agrave;ng tr&ecirc;n Landing Page. Nh&agrave; cung cấp li&ecirc;n hệ với kh&aacute;ch h&agrave;ng đề x&aacute;c nhận nhu cầu.<br /> - Đơn h&agrave;ng ghi nhận trạng th&aacute;i th&agrave;nh c&ocirc;ng cho publisher khi kh&aacute;ch h&agrave;ng ch&iacute;nh thức đặt đơn h&agrave;ng của nh&agrave; cung cấp qua điện thoại.</p> <p><strong>5.Quy định về h&agrave;nh vi bị cấm</strong><br /> - Nghi&ecirc;m cấm publisher tự đặt h&agrave;ng rồi ho&agrave;n trả, mạo danh Advertiser lừa đảo th&ocirc;ng tin người d&ugrave;ng hoặc c&aacute;c h&agrave;nh vi gian lận kh&aacute;c.<br /> - Nghi&ecirc;m cấm publisher đẩy data r&aacute;c v&agrave;o chiến dịch<br /> - Nghi&ecirc;m cấm sử dụng h&igrave;nh ảnh KOLs tr&aacute;i ph&eacute;p, sử dụng h&igrave;nh ảnh đời thường, bịa đặt th&ocirc;ng tin.<br /> - Trường hợp vi phạm sẽ bị&nbsp;<strong>loại khỏi chiến dịch v&agrave; kh&ocirc;ng thanh to&aacute;n</strong></p>