Viên ngậm sinh lý nữ Lady Night - VN

<p><strong>1.Tổng quan về offer<br /> Lady Night - VN&nbsp;:&nbsp;</strong>KẸO NGẬM TĂNG CƯỜNG SINH L&Yacute; CHO PH&Aacute;I NỮ<br /> -&nbsp;Tăng cường sức đề kh&aacute;ng, n&acirc;ng cao hệ miễn dịch, ngăn ngừa vi&ecirc;m nhiễm &acirc;m đạo<br /> -&nbsp;Giảm t&igrave;nh trạng mệt mỏi, suy nhược cơ thể, hỗ trợ an thần, bồi bổ kh&iacute; huyết, giải tỏa căng thẳng<br /> -&nbsp;Giảm nồng độ cholesterol m&aacute;u, ổn định huyết &aacute;p, bảo vệ tim mạch, ph&ograve;ng ngừa ung thư v&uacute;<br /> <strong>Gi&aacute; b&aacute;n</strong>: 790.000 VNĐ/HỘP<br /> Mua 2 hộp gi&aacute;&nbsp;1.580.000 VNĐ&nbsp;tặng 2 Firstup1hour (1hộp 8 v&agrave; 1 hộp 4) Freeship đơn h&agrave;ng từ 2 sản phẩm.<br /> <strong>Offer ID:</strong> ladynight-vn<br /> <strong>GEO:</strong> Việt Nam<br /> <strong>Thời gian l&agrave;m việc </strong>:&nbsp;Từ 9h - 21h từ t2 đến t7 Chủ nhật: từ 8h30 đến 19h</p> <p><strong>2.Tư liệu truyền th&ocirc;ng<br /> Link :&nbsp;</strong><a data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://drive.google.com/drive/folders/1LcFouIv6ktgROn-J1Ii3sIDfKEg9T-st?usp%3Dsharing&amp;source=gmail&amp;ust=1633079012631000&amp;usg=AFQjCNH6-eK7R2eonBpTBuTIq7iceRWNoA" href="https://drive.google.com/drive/folders/1LcFouIv6ktgROn-J1Ii3sIDfKEg9T-st?usp=sharing" target="_blank">https://drive.google.com/drive/folders/1LcFouIv6ktgROn-J1Ii3sIDfKEg9T-st?usp=sharing</a></p> <p><strong>3. Điều kiện Publisher tham gia</strong><br /> - Tỉ lệ đơn h&agrave;ng ho&agrave;n/tổng đơn được duyệt&nbsp;<strong>tối đa dưới 40%</strong>. C&aacute;c đơn h&agrave;ng ho&agrave;n sau sẽ kh&ocirc;ng được ghi nhận hoa hồng<br /> - Tỉ lệ đơn r&aacute;c dưới 30%<br /> - Định nghĩa đơn r&aacute;c= Đơn h&agrave;ng bị tr&ugrave;ng, kh&aacute;ch h&agrave;ng kh&ocirc;ng c&oacute; nhu cầu hoặc kh&ocirc;ng quan t&acirc;m về sản phẩm, sai họ t&ecirc;n, sai sđt, thu&ecirc; bao, tạm kh&oacute;a, gọi li&ecirc;n tục 4 cuộc gọi kh&ocirc;ng th&agrave;nh c&ocirc;ng.&nbsp;<br /> - Publisher c&oacute; thể cập nhật đơn r&aacute;c ở phần B&aacute;o C&aacute;o, L&yacute; do Hủy</p> <p><strong>4.Điều kiện ghi nhận đơn h&agrave;ng</strong><br /> - Kh&aacute;ch h&agrave;ng quan t&acirc;m v&agrave; để lại th&ocirc;ng tin mua h&agrave;ng tr&ecirc;n Landing Page. Nh&agrave; cung cấp li&ecirc;n hệ với kh&aacute;ch h&agrave;ng đề x&aacute;c nhận nhu cầu.<br /> - Đơn h&agrave;ng ghi nhận trạng th&aacute;i th&agrave;nh c&ocirc;ng cho publisher khi kh&aacute;ch h&agrave;ng ch&iacute;nh thức đặt đơn h&agrave;ng của nh&agrave; cung cấp qua điện thoại.</p> <p><strong>5.Quy định về h&agrave;nh vi bị cấm</strong><br /> - Nghi&ecirc;m cấm publisher tự đặt h&agrave;ng rồi ho&agrave;n trả, mạo danh Advertiser lừa đảo th&ocirc;ng tin người d&ugrave;ng hoặc c&aacute;c h&agrave;nh vi gian lận kh&aacute;c.<br /> - Nghi&ecirc;m cấm publisher đẩy data r&aacute;c v&agrave;o chiến dịch<br /> - Nghi&ecirc;m cấm sử dụng h&igrave;nh ảnh KOLs tr&aacute;i ph&eacute;p, sử dụng h&igrave;nh ảnh đời thường, bịa đặt th&ocirc;ng tin.<br /> - Trường hợp vi phạm sẽ bị&nbsp;<strong>loại khỏi chiến dịch v&agrave; kh&ocirc;ng thanh to&aacute;n</strong></p>