Cần tây mật ong Motree - VN Mess

<p><strong>Hỗ trợ publisher chạy FACEBOOK MESSENGER</strong></p> <p><br /> &nbsp;</p> <ul> <li> <p><strong>AdFlex hỗ trợ publisher trong qu&aacute; tr&igrave;nh TRỰC PAGE. TƯ VẤN CHO KH&Aacute;CH H&Agrave;NG V&Agrave; CHỐT ĐƠN.&nbsp;&nbsp;</strong></p> </li> <li> <p><strong>Y&Ecirc;U CẦU: Publisher li&ecirc;n hệ trực tiếp với AM của m&igrave;nh để được x&aacute;c nhận page v&agrave; ph&acirc;n quyền Admin cho t&agrave;i khoản được AM chỉ định.</strong></p> </li> <li> <p><strong>Trong phần ph&acirc;n quyền vai tr&ograve; tr&ecirc;n trang. Publisher chỉ cần copy link facebook được AM gửi, d&aacute;n v&agrave;o mục Chỉ định một vai tr&ograve; mới tr&ecirc;n Trang v&agrave; đặt l&agrave;m ADMIN.&nbsp;</strong></p> </li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Ch&uacute; &yacute;: Bộ phận trực page sẽ l&agrave;m việc từ 8h30 đến 18h, từ thứ 2 đến thứ 6 h&agrave;ng tuần, v&igrave; vậy c&aacute;c tin nhắn của kh&aacute;ch h&agrave;ng v&agrave;o buổi tối th&igrave; publisher tự chăm s&oacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng tr&ecirc;n page của m&igrave;nh.&nbsp;</strong></p>