Nhuận tràng BT - VN

<p>Sản phẩm hỗ trợ <strong>điều trị c&aacute;c bệnh l&yacute; đường ti&ecirc;u ho&aacute;</strong> <em>(t&aacute;o b&oacute;n, trĩ,..)</em></p>