Kem bôi giãn tĩnh mạch Nativein - TH

<p><strong>1.Tổng quan về offer</strong><br /> Sản phẩm hỗ trợ điều trị suy gi&atilde;n tĩnh mạch&nbsp;Th&aacute;i Lan - <strong>Nativein-th</strong><br /> Kem b&ocirc;i gi&atilde;n tĩnh mạch&nbsp; l&agrave; sản phẩm chống suy gi&atilde;n tĩnh mạch, được chiết xuất từ c&aacute;c th&agrave;nh phần thảo dược thi&ecirc;n nhi&ecirc;n.<br /> Kem b&ocirc;i ngo&agrave;i da, dễ d&agrave;ng hấp thu v&agrave;o hệ tuần ho&agrave;n. Tinh chất của kem gi&uacute;p hấp thu dịch vi&ecirc;m, m&aacute;u tụ, ho&agrave; tan c&aacute;c cục m&aacute;u đ&ocirc;ng rất nhỏ ở c&aacute;c mạch m&aacute;u bị ph&aacute; hủy.<br /> Gi&uacute;p l&agrave;m l&agrave;nh vết thương, hỗ trợ l&agrave;m vững th&agrave;nh tĩnh mạch.C&aacute;c chiết xuất tự nhi&ecirc;n c&oacute; t&aacute;c dụng l&agrave;m m&aacute;t, giảm nhức mỏi tạo cảm gi&aacute;c dễ chịu cho ch&acirc;n.<br /> <strong>Gi&aacute; b&aacute;n: 990 baht<br /> Offer ID: </strong>nativein-th<br /> <strong>GEO: Th&aacute;i Lan</strong></p> <p><strong>2.Tư liệu truyền th&ocirc;ng<br /> Link :&nbsp;</strong>https://drive.google.com/drive/folders/1aV3VxfSWkOar8J2LqwtDzu72rd2NIVD5?usp=sharing</p> <p><strong>3. Điều kiện Publisher tham gia</strong></p> <p>- Tỉ lệ đơn h&agrave;ng ho&agrave;n/tổng đơn được duyệt&nbsp;<strong>tối đa dưới 40%</strong>. C&aacute;c đơn h&agrave;ng ho&agrave;n sau sẽ kh&ocirc;ng được ghi nhận hoa hồng<br /> - Tỉ lệ đơn r&aacute;c dưới 30%<br /> - Định nghĩa đơn r&aacute;c= Đơn h&agrave;ng bị tr&ugrave;ng, kh&aacute;ch h&agrave;ng kh&ocirc;ng c&oacute; nhu cầu hoặc kh&ocirc;ng quan t&acirc;m về sản phẩm, sai họ t&ecirc;n, sai sđt, thu&ecirc; bao, tạm kh&oacute;a, gọi li&ecirc;n tục 4 cuộc gọi kh&ocirc;ng th&agrave;nh c&ocirc;ng.&nbsp;<br /> - Publisher c&oacute; thể cập nhật đơn r&aacute;c ở phần B&aacute;o C&aacute;o, L&yacute; do Hủy</p> <p><strong>4.Điều kiện ghi nhận đơn h&agrave;ng</strong><br /> - Kh&aacute;ch h&agrave;ng quan t&acirc;m v&agrave; để lại th&ocirc;ng tin mua h&agrave;ng tr&ecirc;n Landing Page. Nh&agrave; cung cấp li&ecirc;n hệ với kh&aacute;ch h&agrave;ng đề x&aacute;c nhận nhu cầu.<br /> - Đơn h&agrave;ng ghi nhận trạng th&aacute;i th&agrave;nh c&ocirc;ng cho publisher khi kh&aacute;ch h&agrave;ng ch&iacute;nh thức đặt đơn h&agrave;ng của nh&agrave; cung cấp qua điện thoại.</p> <p><strong>5.Quy định về h&agrave;nh vi bị cấm</strong><br /> - Nghi&ecirc;m cấm publisher tự đặt h&agrave;ng rồi ho&agrave;n trả, mạo danh Advertiser lừa đảo th&ocirc;ng tin người d&ugrave;ng hoặc c&aacute;c h&agrave;nh vi gian lận kh&aacute;c.<br /> - Nghi&ecirc;m cấm publisher đẩy data r&aacute;c v&agrave;o chiến dịch<br /> - Nghi&ecirc;m cấm sử dụng h&igrave;nh ảnh KOLs tr&aacute;i ph&eacute;p, sử dụng h&igrave;nh ảnh đời thường, bịa đặt th&ocirc;ng tin.<br /> - Trường hợp vi phạm sẽ bị&nbsp;<strong>loại khỏi chiến dịch v&agrave; kh&ocirc;ng thanh to&aacute;n</strong></p>