Mãnh Lực Khang Plus - VN

<p><strong>1.Tổng quan về offer</strong><br /> TPCN Tăng Cường Sinh L&iacute; Nam&nbsp; -&nbsp;<em>Vi&ecirc;n uống M&atilde;nh Lực Khang plus chứa c&aacute;c th&agrave;nh phần chiết xuất ho&agrave;n to&agrave;n tự nhi&ecirc;n, an to&agrave;n, kh&ocirc;ng t&aacute;c dụng phụ</em><br /> <strong>Gi&aacute; b&aacute;n:&nbsp;</strong>1 H&ocirc;̣p 890.000&nbsp;<br /> - 2 hộp 1.780.000 tặng 1 h&agrave;u king men hoặc 1 xịt m&atilde;nh lực khang<br /> - 3 hộp 2.500.000 tặng 1 h&agrave;u king men hoặc 1 xit m&atilde;nh lực khang<br /> - Freeship với tất cả đơn h&agrave;ng<br /> <strong>Offer ID: </strong>manhluckhang-vn<br /> <strong>GEO:&nbsp; Việt Nam<br /> Giờ l&agrave;m việc: </strong>Full tuần Từ 9h - 21h</p> <p><strong>2.Tư liệu truyền th&ocirc;ng<br /> -&nbsp;</strong>Giấy ph&eacute;p 1: https://bit.ly/2FzVJPS<br /> -&nbsp;Link giấy ph&eacute;p quảng c&aacute;o 2: http://bit.ly/2uu01So</p> <p><strong>3. Điều kiện Publisher tham gia</strong></p> <p>- Tỉ lệ đơn h&agrave;ng ho&agrave;n/tổng đơn được duyệt&nbsp;<strong>tối đa dưới 40%</strong>. C&aacute;c đơn h&agrave;ng ho&agrave;n sau sẽ kh&ocirc;ng được ghi nhận hoa hồng<br /> - Tỉ lệ đơn r&aacute;c dưới 30%<br /> - Định nghĩa đơn r&aacute;c= Đơn h&agrave;ng bị tr&ugrave;ng, kh&aacute;ch h&agrave;ng kh&ocirc;ng c&oacute; nhu cầu hoặc kh&ocirc;ng quan t&acirc;m về sản phẩm, sai họ t&ecirc;n, sai sđt, thu&ecirc; bao, tạm kh&oacute;a, gọi li&ecirc;n tục 4 cuộc gọi kh&ocirc;ng th&agrave;nh c&ocirc;ng.&nbsp;<br /> - Publisher c&oacute; thể cập nhật đơn r&aacute;c ở phần B&aacute;o C&aacute;o, L&yacute; do Hủy</p> <p><strong>4.Điều kiện ghi nhận đơn h&agrave;ng</strong><br /> - Kh&aacute;ch h&agrave;ng quan t&acirc;m v&agrave; để lại th&ocirc;ng tin mua h&agrave;ng tr&ecirc;n Landing Page. Nh&agrave; cung cấp li&ecirc;n hệ với kh&aacute;ch h&agrave;ng đề x&aacute;c nhận nhu cầu.<br /> - Đơn h&agrave;ng ghi nhận trạng th&aacute;i th&agrave;nh c&ocirc;ng cho publisher khi kh&aacute;ch h&agrave;ng ch&iacute;nh thức đặt đơn h&agrave;ng của nh&agrave; cung cấp qua điện thoại.</p> <p><strong>5.Quy định về h&agrave;nh vi bị cấm</strong><br /> - Nghi&ecirc;m cấm publisher tự đặt h&agrave;ng rồi ho&agrave;n trả, mạo danh Advertiser lừa đảo th&ocirc;ng tin người d&ugrave;ng hoặc c&aacute;c h&agrave;nh vi gian lận kh&aacute;c.<br /> - Nghi&ecirc;m cấm publisher đẩy data r&aacute;c v&agrave;o chiến dịch<br /> - Nghi&ecirc;m cấm sử dụng h&igrave;nh ảnh KOLs tr&aacute;i ph&eacute;p, sử dụng h&igrave;nh ảnh đời thường, bịa đặt th&ocirc;ng tin.<br /> - Trường hợp vi phạm sẽ bị&nbsp;<strong>loại khỏi chiến dịch v&agrave; kh&ocirc;ng thanh to&aacute;n</strong></p>