Hỗ trợ tiểu đường Gluconormix - ID

<p><strong>1.Tổng quan về offer</strong><br /> Sản phẩm hỗ trợ <strong>điều trị tiểu đường</strong><br /> Đảm bảo ổn định lượng đường trong m&aacute;u .Cải thiện chất lượng cuộc sống của bạn v&agrave; giảm c&acirc;n để trở n&ecirc;n l&yacute; tưởng .Được l&agrave;m từ chiết xuất từ ​​c&aacute;c th&agrave;nh phần tự nhi&ecirc;n n&ecirc;n kh&ocirc;ng g&acirc;y t&aacute;c dụng phụ Kh&ocirc;ng bị tiểu đường l&ecirc;n đến 96%.<br /> <strong>Gi&aacute; b&aacute;n:&nbsp;</strong>490.000IDR, hộp 30 vi&ecirc;n<br /> <strong>Offer ID: </strong>gluconormix-id<br /> <strong>GEO: Indonesia<br /> Giờ l&agrave;m việc: </strong>Mon - Sat :7.30 - 20.15 &bull; Sun &amp; Public holiday: 09.00 - 18.00 (except for special cases informed in separate emails) <strong>2.Tư liệu truyền th&ocirc;ng<br /> Link :&nbsp;</strong>https://drive.google.com/drive/folders/1_rpTiK3n3xUjO6E0j9gYbhFh6ZcTzsXA?usp=sharing</p> <p><strong>3. Điều kiện Publisher tham gia</strong></p> <p>- Tỉ lệ đơn h&agrave;ng ho&agrave;n/tổng đơn được duyệt&nbsp;<strong>tối đa dưới 40%</strong>. C&aacute;c đơn h&agrave;ng ho&agrave;n sau sẽ kh&ocirc;ng được ghi nhận hoa hồng<br /> - Tỉ lệ đơn r&aacute;c dưới 30%<br /> - Định nghĩa đơn r&aacute;c= Đơn h&agrave;ng bị tr&ugrave;ng, kh&aacute;ch h&agrave;ng kh&ocirc;ng c&oacute; nhu cầu hoặc kh&ocirc;ng quan t&acirc;m về sản phẩm, sai họ t&ecirc;n, sai sđt, thu&ecirc; bao, tạm kh&oacute;a, gọi li&ecirc;n tục 4 cuộc gọi kh&ocirc;ng th&agrave;nh c&ocirc;ng.&nbsp;<br /> - Publisher c&oacute; thể cập nhật đơn r&aacute;c ở phần B&aacute;o C&aacute;o, L&yacute; do Hủy</p> <p><strong>4.Điều kiện ghi nhận đơn h&agrave;ng</strong><br /> - Kh&aacute;ch h&agrave;ng quan t&acirc;m v&agrave; để lại th&ocirc;ng tin mua h&agrave;ng tr&ecirc;n Landing Page. Nh&agrave; cung cấp li&ecirc;n hệ với kh&aacute;ch h&agrave;ng đề x&aacute;c nhận nhu cầu.<br /> - Đơn h&agrave;ng ghi nhận trạng th&aacute;i th&agrave;nh c&ocirc;ng cho publisher khi kh&aacute;ch h&agrave;ng ch&iacute;nh thức đặt đơn h&agrave;ng của nh&agrave; cung cấp qua điện thoại.</p> <p><strong>5.Quy định về h&agrave;nh vi bị cấm</strong><br /> - Nghi&ecirc;m cấm publisher tự đặt h&agrave;ng rồi ho&agrave;n trả, mạo danh Advertiser lừa đảo th&ocirc;ng tin người d&ugrave;ng hoặc c&aacute;c h&agrave;nh vi gian lận kh&aacute;c.<br /> - Nghi&ecirc;m cấm publisher đẩy data r&aacute;c v&agrave;o chiến dịch<br /> - Nghi&ecirc;m cấm sử dụng h&igrave;nh ảnh KOLs tr&aacute;i ph&eacute;p, sử dụng h&igrave;nh ảnh đời thường, bịa đặt th&ocirc;ng tin.<br /> - Trường hợp vi phạm sẽ bị&nbsp;<strong>loại khỏi chiến dịch v&agrave; kh&ocirc;ng thanh to&aacute;n</strong></p>