Rong Nho Sabudo - VN

<p><strong>1.Tổng quan về offer</strong></p> <p>Rong nho Sabudo - VN</p> <p>Rong nho kh&ocirc;, c&oacute; thể sử dụng sau khi ng&acirc;m nước.</p> <p><strong>2.Tư liệu truyền th&ocirc;ng</strong></p> <p><strong>License:&nbsp;&nbsp;https://drive.google.com/drive/folders/1q-li8as0uHJUsigUs6ntRxwvehF3v1xl?usp=sharing</strong></p> <ol> <li>Truyền th&ocirc;ng tư liệu:&nbsp; <ul style="list-style-type:disc"> <li>&nbsp;- Ảnh Sản Phạm:&nbsp;&nbsp;<a class="external-link" href="https://drive.google.com/drive/folders/1wyl25AUAr9w0jJp35O7R8r9_RIn8WkIz" rel="nofollow" style="color:#3572b0; text-decoration:none" target="_blank">https://drive.google.com/drive/folders/1wyl25AUAr9w0jJp35O7R8r9_RIn8WkIz</a><br /> <a class="external-link" href="https://drive.google.com/drive/folders/1UNOGTY65Qye4UCjk_jzszsJy6nbyvtHJ" rel="nofollow" style="color:#3572b0; text-decoration:none" target="_blank">https://drive.google.com/drive/folders/1UNOGTY65Qye4UCjk_jzszsJy6nbyvtHJ</a><br /> - Clip review:&nbsp;<br /> Bảo H&acirc;n:&nbsp;&nbsp;<a class="external-link" href="https://drive.google.com/drive/folders/1JLtLNJH_XQEuPE60EKxD6LdriBh1AcXE" rel="nofollow" style="color:#3572b0; text-decoration:none" target="_blank">https://drive.google. com / drive / Folder / 1JLtLNJH_XQEuPE60EKxD6LdriBh1AcXE</a><br /> Bao Thanh&nbsp;&nbsp;<a class="external-link" href="https://drive.google.com/drive/folders/1rCtbiiRdc_EjXhWC8H2e99GhmIHJ-hpb" rel="nofollow" style="color:#3572b0; text-decoration:none" target="_blank">https://drive.google.com/drive/folders/1rCtbiiRdc_EjXhWC8H2e99GhmIHJ-hpb</a><br /> Đan Trường:&nbsp;&nbsp;<a class="external-link" href="https://drive.google.com/drive/folders/1cPk7zaAWOZvNcEMSs_zYWDfo_rwTfjz5" rel="nofollow" style="color:#3572b0; text-decoration:none" target="_blank">https://drive.google.com/drive/foldersz5cPk7fzafo</a></li> </ul> </li> <li>Quy định sử dụng tư liệu b&aacute;n h&agrave;ng, truyền th&ocirc;ng:&nbsp;&nbsp;<a data-linked-resource-container-id="62783676" data-linked-resource-container-version="1" data-linked-resource-content-type="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document" data-linked-resource-default-alias="Quy-định-sử-dụng-tư-liệu-bán-hàng-đối-với-cộng-tác-viên-affiliate-và-đại-lý (2).docx" data-linked-resource-id="62783698" data-linked-resource-type="attachment" data-linked-resource-version="1" data-nice-type="Word Document" href="https://docs.eway.vn/download/attachments/62783676/Quy-%C4%91i%CC%A3nh-su%CC%9B%CC%89-du%CC%A3ng-tu%CC%9B-lie%CC%A3%CC%82u-ba%CC%81n-ha%CC%80ng-%C4%91o%CC%82%CC%81i-vo%CC%9B%CC%81i-co%CC%A3%CC%82ng-ta%CC%81c-vie%CC%82n-affiliate-va%CC%80-%C4%91a%CC%A3i-ly%CC%81%20%282%29.docx?version=1&amp;modificationDate=1606292546112&amp;api=v2" style="color:#3572b0; text-decoration:none">Quy-định-sử-dụng-tư-liệu-b&aacute;n-h&agrave;ng-đối-với-cộng-t&aacute;c-vi&ecirc;n-affiliate-v&agrave;-đại-l&yacute;x (2) .doc</a></li> <li>Th&ocirc;ng tin sản phẩm:&nbsp;&nbsp;<a class="external-link" href="https://docs.google.com/presentation/d/1QMKjTDV_X36e7v3zjRqhCmolrPcbVXb7/edit?dls=true" rel="nofollow" style="color:#3572b0; text-decoration:none" target="_blank">https://docs.google.com/presentation/d/1QMKjTDV_X36e7v3zjRqhCmolrPcbVXb7/edit?dls=true</a></li> </ol> <p><strong>3. Điều kiện Publisher tham gia</strong></p> <p><br /> &nbsp;</p> <ul><br /> <li>Tỉ lệ đơn h&agrave;ng ho&agrave;n/tổng đơn được duyệt&nbsp;<strong>tối đa dưới 40%</strong>. C&aacute;c đơn h&agrave;ng ho&agrave;n sau sẽ kh&ocirc;ng được ghi nhận hoa hồng</li> <br /> <li>Tỉ lệ đơn r&aacute;c dưới 30%</li> <br /> <li>Định nghĩa đơn r&aacute;c= Đơn h&agrave;ng bị tr&ugrave;ng, kh&aacute;ch h&agrave;ng kh&ocirc;ng c&oacute; nhu cầu hoặc kh&ocirc;ng quan t&acirc;m về sản phẩm, sai họ t&ecirc;n, sai sđt, thu&ecirc; bao, tạm kh&oacute;a, gọi li&ecirc;n tục 4 cuộc gọi kh&ocirc;ng th&agrave;nh c&ocirc;ng.&nbsp;</li> <br /> <li>Publisher c&oacute; thể cập nhật đơn r&aacute;c ở phần B&aacute;o C&aacute;o, L&yacute; do Hủy</li> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &nbsp; <li>&nbsp;</li> <li>&nbsp;</li> <li>&nbsp;</li> <li>&nbsp;</li> <li>&nbsp;</li> <li>&nbsp;</li> <li>&nbsp;</li> <li>&nbsp;</li> <li>&nbsp;</li> <li>&nbsp;</li> <li>&nbsp;</li> <li>&nbsp;</li> <li>&nbsp;</li> <li>&nbsp;</li> <li>&nbsp;</li> <li>&nbsp;</li> <li>&nbsp;</li> <li>&nbsp;</li> <li>&nbsp;</li> <li>&nbsp;</li> <li>&nbsp;</li> <li>&nbsp;</li> <li>&nbsp;</li> </ul> <p><strong>4.Điều kiện ghi nhận đơn h&agrave;ng</strong></p> <ul><br /> <li>Kh&aacute;ch h&agrave;ng quan t&acirc;m v&agrave; để lại th&ocirc;ng tin mua h&agrave;ng tr&ecirc;n Landing Page. Nh&agrave; cung cấp li&ecirc;n hệ với kh&aacute;ch h&agrave;ng đề x&aacute;c nhận nhu cầu.</li> <br /> <li>Đơn h&agrave;ng ghi nhận trạng th&aacute;i th&agrave;nh c&ocirc;ng cho publisher khi kh&aacute;ch h&agrave;ng ch&iacute;nh thức đặt đơn h&agrave;ng của nh&agrave; cung cấp qua điện thoại.&nbsp;</li> </ul> <p><strong>5.Quy định về h&agrave;nh vi bị cấm</strong></p> <ul><br /> <li>Nghi&ecirc;m cấm publisher tự đặt h&agrave;ng rồi ho&agrave;n trả, mạo danh Advertiser lừa đảo th&ocirc;ng tin người d&ugrave;ng hoặc c&aacute;c h&agrave;nh vi gian lận kh&aacute;c.</li> <br /> <li>Nghi&ecirc;m cấm publisher đẩy data r&aacute;c v&agrave;o chiến dịch.</li> <br /> <li>Nghi&ecirc;m cấm sử dụng h&igrave;nh ảnh KOLs tr&aacute;i ph&eacute;p, sử dụng h&igrave;nh ảnh đời thường, bịa đặt th&ocirc;ng tin.</li> <br /> <li>Trường hợp vi phạm sẽ bị&nbsp;<strong>loại khỏi chiến dịch v&agrave; kh&ocirc;ng thanh to&aacute;n</strong></li> </ul>