Nhẫn Bát Nhã - VN

<p>Nhẫn xoay thần ch&uacute; B&aacute;t Nh&atilde; T&acirc;m kinh - thu h&uacute;t t&agrave;i lộc, b&igrave;nh an, thịnh vượng. Sản phẩm l&agrave; sự kết hợp h&agrave;i h&ograve;a giữa t&acirc;m linh v&agrave; trang sức với thiết kế đẹp mắt, chạm khắc sắc n&eacute;t, tinh tế. Đặc biệt ph&ugrave; hợp d&agrave;nh cho: - Người cầu Vạn Sự Hanh Th&ocirc;ng. - Người cầu C&ocirc;ng việc thuận lợi - Người cầu T&agrave;i Lộc Như &Yacute;. Người Mang theo bộ kinh n&agrave;y b&ecirc;n m&igrave;nh, hay đeo trang sức c&oacute; khắc bộ T&acirc;m Kinh B&aacute;t Nh&atilde; sẽ mang lại một cảm gi&aacute;c an lạc, thanh tịnh, xua tan phiền ưu cũng như mang đến cho bạn may mắn. Tư vấn Size: - Kh&aacute;ch h&agrave;ng nữ: đeo size 8 hoặc 9 - Kh&aacute;ch h&agrave;ng nam: đeo size 10, 11 hoặc 12</p>