Combo 2 Hoàn Xuân Thang - VN

<p>Ho&agrave;n xu&acirc;n thang - Trả lại tuổi thanh xu&acirc;n Ho&agrave;n Xu&acirc;n Thang dựa tr&ecirc;n sự kết hợp Mật ong rừng + H&agrave; thủ &ocirc; đỏ + Hắc chi ma đ&atilde; tạo n&ecirc;n sự kh&aacute;c biệt nhờ c&aacute;c nguy&ecirc;n liệu trong c&ocirc;ng thức Ho&agrave;n Xu&acirc;n Thang được chọn lọc từ v&ugrave;ng c&oacute; gi&agrave;u dược t&iacute;nh, cụ thể H&agrave; Thủ &Ocirc; Đỏ từ v&ugrave;ng Bắc L&agrave;o, H&agrave; Giang đ&atilde; qua hấp sấy cẩn thận, Vừng (m&egrave;) đen chọn lọc từ Nghệ An. C&ograve;n Mật ong được thu gom h&agrave;ng năm từ bầy ong hoang d&atilde; trong rừng gi&agrave; của nước bạn L&agrave;o. Sản phẩm c&oacute; một kh&ocirc;ng hai n&agrave;y, hứa hẹn sẽ mang lại cho người d&ugrave;ng sự trải nghiệm t&iacute;ch cực trong cơ thể sau một thời gian ngắn sử dụng. C&ocirc;ng dụng: bổ huyết, hỗ trợ đen r&acirc;u t&oacute;c, hạn chế qu&aacute; tr&igrave;nh l&atilde;o h&oacute;a, bồi bổ sức khỏe. Đối tượng sử dụng: nam giới, nữ giới tuổi tr&ecirc;n 15, c&oacute; hiện tượng rụng t&oacute;c, bạc t&oacute;c, người cần bồi bổ sức khỏe. Liệu tr&igrave;nh trung b&igrave;nh: - Với đối tượng b&igrave;nh thường, liệu tr&igrave;nh hiệu quả l&agrave; 2 hộp - Với đối tượng đặc biệt (t&oacute;c rụng t&oacute;c bạc l&acirc;u năm), liệu tr&igrave;nh hiệu quả l&agrave; 2 liệu tr&igrave;nh 4 hộp</p>