Cần tây mật ong Motree - VN

<p><strong>1.Tổng quan về offer</strong></p> <p><strong>Cần t&acirc;y mật ong Motree</strong>&nbsp;- VN</p> <p>Triết xuất 100% tự nhi&ecirc;n từ cần t&acirc;y được kết hợp với mật ong tạo vị dễ uống.</p> <p>C&oacute; t&aacute;c dụng giảm c&acirc;n, đẹp da.</p> <p><strong>2.Tư liệu truyền th&ocirc;ng</strong></p> <p><strong>License:&nbsp;&nbsp;https://docs.eway.vn/pages/resumedraft.action?draftId=62783851&amp;draftShareId=be3eb715-88c9-4d60-b8e7-4794b3b1bb0d</strong></p> <ol> <li>Th&ocirc;ng tin sản phẩm:&nbsp;&nbsp;<a class="external-link" href="https://docs.google.com/presentation/d/1QMKjTDV_X36e7v3zjRqhCmolrPcbVXb7/edit?dls=true" rel="nofollow" style="color:#3572b0; text-decoration:none" target="_blank">https://drive.google.com/drive/folders/1sg5tEWdPHJYkMbO3Ye_kXXbCL6r5kDYT</a></li> </ol> <p>&nbsp;</p>