Bộ trị nám Dara - VN

<p><strong>1.Tổng quan về offer</strong><br /> BỘ MỸ PHẨM DƯỠNG DA&nbsp;<strong>DARA </strong>D&Agrave;NH CHO DA N&Aacute;M, T&Agrave;N NHANG<br /> Dưỡng trắng - Trị tận gốc n&aacute;m, sạm, t&agrave;n nhang<br /> - Offer ID: dara-vn<br /> - GEO: Việt Nam<br /> - CTKM: &nbsp;Gi&aacute; b&aacute;n: 2.290.000/bộ 3 sản phẩm. Freeship to&agrave;n quốc, mua 2 bộ tặng 1 bộ</p> <p><strong>2.Tư liệu truyền th&ocirc;ng</strong><br /> Sản phẩm được đầu tư rất nhiều tư liệu truyền th&ocirc;ng: KOL, review influencer, link b&aacute;o, truyền h&igrave;nh, giấy ph&eacute;p v&agrave; hợp đồng KOL đầy đủ thỏa sức cho ae l&ecirc;n camp.<br /> &nbsp;Xem th&ecirc;m tại:&nbsp;<a data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14gDvddyzxob2b2zl1zi7WIO2Zd1ZEr3g&amp;source=gmail&amp;ust=1632909626422000&amp;usg=AFQjCNE1C6bvwkQTXZMaprwP4dwwF_xpsw" href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14gDvddyzxob2b2zl1zi7WIO2Zd1ZEr3g" target="_blank">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14gDvddyzxob2b2zl1zi7WIO2Zd1ZEr3g</a></p> <p><strong>3. Điều kiện Publisher tham gia</strong><br /> - Tỉ lệ đơn h&agrave;ng ho&agrave;n/tổng đơn được duyệt&nbsp;<strong>tối đa dưới 40%</strong>. C&aacute;c đơn h&agrave;ng ho&agrave;n sau sẽ kh&ocirc;ng được ghi nhận hoa hồng<br /> - Tỉ lệ đơn r&aacute;c dưới 30%<br /> - Định nghĩa đơn r&aacute;c= Đơn h&agrave;ng bị tr&ugrave;ng, kh&aacute;ch h&agrave;ng kh&ocirc;ng c&oacute; nhu cầu hoặc kh&ocirc;ng quan t&acirc;m về sản phẩm, sai họ t&ecirc;n, sai sđt, thu&ecirc; bao, tạm kh&oacute;a, gọi li&ecirc;n tục 4 cuộc gọi kh&ocirc;ng th&agrave;nh c&ocirc;ng.&nbsp;<br /> - Publisher c&oacute; thể cập nhật đơn r&aacute;c ở phần B&aacute;o C&aacute;o, L&yacute; do Hủy</p> <p><strong>4.Điều kiện ghi nhận đơn h&agrave;ng</strong><br /> - Kh&aacute;ch h&agrave;ng quan t&acirc;m v&agrave; để lại th&ocirc;ng tin mua h&agrave;ng tr&ecirc;n Landing Page. Nh&agrave; cung cấp li&ecirc;n hệ với kh&aacute;ch h&agrave;ng đề x&aacute;c nhận nhu cầu.<br /> - Đơn h&agrave;ng ghi nhận trạng th&aacute;i th&agrave;nh c&ocirc;ng cho publisher khi kh&aacute;ch h&agrave;ng ch&iacute;nh thức đặt đơn h&agrave;ng của nh&agrave; cung cấp qua điện thoại.</p> <p><strong>5.Quy định về h&agrave;nh vi bị cấm</strong><br /> - Nghi&ecirc;m cấm publisher tự đặt h&agrave;ng rồi ho&agrave;n trả, mạo danh Advertiser lừa đảo th&ocirc;ng tin người d&ugrave;ng hoặc c&aacute;c h&agrave;nh vi gian lận kh&aacute;c.<br /> - Nghi&ecirc;m cấm publisher đẩy data r&aacute;c v&agrave;o chiến dịch<br /> - Nghi&ecirc;m cấm sử dụng h&igrave;nh ảnh KOLs tr&aacute;i ph&eacute;p, sử dụng h&igrave;nh ảnh đời thường, bịa đặt th&ocirc;ng tin.<br /> - Trường hợp vi phạm sẽ bị&nbsp;<strong>loại khỏi chiến dịch v&agrave; kh&ocirc;ng thanh to&aacute;n</strong></p>