Kem Chống Lão Hóa 22 Again

<p><strong>1.Tổng quan về offer</strong></p> <p>Sản phẩm kem chống l&atilde;o h&oacute;a:&nbsp;22 AGAIN - VN . Kem chống l&atilde;o h&oacute;a th&agrave;nh phần 100% tự nhi&ecirc;n<br /> - Nu&ocirc;i dưỡng, t&aacute;i tạo l&agrave;n da trẻ đẹp như tuổi 22<br /> - Bổ sung Collagen, Elastin tự nhi&ecirc;n<br /> - T&aacute;i tạo cấu tr&uacute;c nền, se kh&iacute;t lỗ ch&acirc;n l&ocirc;ng nhanh ch&oacute;ng<br /> - Kh&ocirc;ng k&iacute;ch ứng, kh&ocirc;ng t&aacute;c dụng phụ<br /> <strong>Gi&aacute; b&aacute;n: 790.000</strong><br /> Mua 2 tặng 1 kem trắng da white again Mua 3 trở l&ecirc;n được tặng 1 kem 22again freeship tất cả đơn h&agrave;ng<br /> <strong>Offer ID: </strong>22again-vn<br /> <strong>GEO: Việt Nam<br /> Giờ l&agrave;m việc: </strong>Full tuần Từ 9h - 21h</p> <p><strong>2.Tư liệu truyền th&ocirc;ng<br /> Link :&nbsp;</strong>https://tinyurl.com/s9bvl82</p> <p><strong>3. Điều kiện Publisher tham gia</strong></p> <p><strong>3. Điều kiện Publisher tham gia</strong></p> <p>- Tỉ lệ đơn h&agrave;ng ho&agrave;n/tổng đơn được duyệt&nbsp;<strong>tối đa dưới 40%</strong>. C&aacute;c đơn h&agrave;ng ho&agrave;n sau sẽ kh&ocirc;ng được ghi nhận hoa hồng<br /> - Tỉ lệ đơn r&aacute;c dưới 30%<br /> - Định nghĩa đơn r&aacute;c= Đơn h&agrave;ng bị tr&ugrave;ng, kh&aacute;ch h&agrave;ng kh&ocirc;ng c&oacute; nhu cầu hoặc kh&ocirc;ng quan t&acirc;m về sản phẩm, sai họ t&ecirc;n, sai sđt, thu&ecirc; bao, tạm kh&oacute;a, gọi li&ecirc;n tục 4 cuộc gọi kh&ocirc;ng th&agrave;nh c&ocirc;ng.&nbsp;<br /> - Publisher c&oacute; thể cập nhật đơn r&aacute;c ở phần B&aacute;o C&aacute;o, L&yacute; do Hủy</p> <p><strong>4.Điều kiện ghi nhận đơn h&agrave;ng</strong><br /> - Kh&aacute;ch h&agrave;ng quan t&acirc;m v&agrave; để lại th&ocirc;ng tin mua h&agrave;ng tr&ecirc;n Landing Page. Nh&agrave; cung cấp li&ecirc;n hệ với kh&aacute;ch h&agrave;ng đề x&aacute;c nhận nhu cầu.<br /> - Đơn h&agrave;ng ghi nhận trạng th&aacute;i th&agrave;nh c&ocirc;ng cho publisher khi kh&aacute;ch h&agrave;ng ch&iacute;nh thức đặt đơn h&agrave;ng của nh&agrave; cung cấp qua điện thoại.</p> <p><strong>5.Quy định về h&agrave;nh vi bị cấm</strong><br /> - Nghi&ecirc;m cấm publisher tự đặt h&agrave;ng rồi ho&agrave;n trả, mạo danh Advertiser lừa đảo th&ocirc;ng tin người d&ugrave;ng hoặc c&aacute;c h&agrave;nh vi gian lận kh&aacute;c.<br /> - Nghi&ecirc;m cấm publisher đẩy data r&aacute;c v&agrave;o chiến dịch<br /> - Nghi&ecirc;m cấm sử dụng h&igrave;nh ảnh KOLs tr&aacute;i ph&eacute;p, sử dụng h&igrave;nh ảnh đời thường, bịa đặt th&ocirc;ng tin.<br /> - Trường hợp vi phạm sẽ bị&nbsp;<strong>loại khỏi chiến dịch v&agrave; kh&ocirc;ng thanh to&aacute;n</strong></p>