Bravits - TH

<p>1. <strong>1.Tổng quan về offer</strong></p> <p><strong>Vi&ecirc;n uống bổ n&atilde;o&nbsp;Bravits - TH</strong></p> <p><strong>2. Tư liệu truyền th&ocirc;ng</strong></p> <p><strong>https://drive.google.com/drive/folders/1Uw0N9sx1euYFkPbhLlellwuzivL_HW4u?usp=sharing</strong></p> <p><strong>3.&nbsp;</strong>Điều kiện Publisher tham gia<br /> <br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tỉ lệ đơn h&agrave;ng ho&agrave;n/tổng đơn được duyệt tối đa dưới 40%. C&aacute;c đơn h&agrave;ng ho&agrave;n sau sẽ kh&ocirc;ng được ghi nhận hoa hồng<br /> <br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tỉ lệ đơn r&aacute;c dưới 30%<br /> <br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Định nghĩa đơn r&aacute;c= Đơn h&agrave;ng bị tr&ugrave;ng, kh&aacute;ch h&agrave;ng kh&ocirc;ng c&oacute; nhu cầu &nbsp;hoặc kh&ocirc;ng quan t&acirc;m về sản phẩm, sai họ t&ecirc;n, sai sđt, thu&ecirc; bao, tạm &nbsp;kh&oacute;a, gọi li&ecirc;n tục 4 cuộc gọi kh&ocirc;ng th&agrave;nh c&ocirc;ng.<br /> <br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Publisher c&oacute; thể cập nhật đơn r&aacute;c ở phần B&aacute;o C&aacute;o, L&yacute; do Hủy.</p> <p>4.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Điều kiện ghi nhận đơn h&agrave;ng<br /> <br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Kh&aacute;ch h&agrave;ng quan t&acirc;m v&agrave; để lại th&ocirc;ng tin mua h&agrave;ng tr&ecirc;n Landing Page.&nbsp;<br /> <br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nh&agrave; cung cấp li&ecirc;n hệ với kh&aacute;ch h&agrave;ng đề x&aacute;c nhận nhu cầu.<br /> <br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Đơn h&agrave;ng ghi nhận trạng th&aacute;i th&agrave;nh c&ocirc;ng cho publisher khi kh&aacute;ch h&agrave;ng<br /> <br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ch&iacute;nh thức đặt đơn h&agrave;ng của nh&agrave; cung cấp qua điện thoại.</p> <p>5.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Quy định về h&agrave;nh vi bị cấm<br /> <br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nghi&ecirc;m cấm publisher tự đặt h&agrave;ng rồi ho&agrave;n trả, mạo danh Advertiser&nbsp;<br /> <br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;lừa đảo th&ocirc;ng tin người d&ugrave;ng hoặc c&aacute;c h&agrave;nh vi gian lận kh&aacute;c.<br /> <br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nghi&ecirc;m cấm publisher đẩy data r&aacute;c v&agrave;o chiến dịch.<br /> <br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nghi&ecirc;m cấm sử dụng h&igrave;nh ảnh KOLs tr&aacute;i ph&eacute;p, sử dụng h&igrave;nh ảnh đời&nbsp;<br /> <br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;thường, bịa đặt th&ocirc;ng tin.<br /> <br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Trường hợp vi phạm sẽ bị loại khỏi chiến dịch v&agrave; kh&ocirc;ng thanh to&aacute;n</p>