Thạch giảm cân Jellyslim - VN

<p><strong>1.Tổng quan về offer</strong><br /> Sản phẩm hỗ trợ giảm c&acirc;n dạng thạch<strong> Jellyslim - VN</strong><br /> Th&agrave;nh phần của Jelly Slim kể đến chiết xuất quả bứa (Garcinia Cambogia) : Một loại quả qu&yacute; v&agrave; ng&agrave;y c&agrave;ng hiếm, c&oacute; c&ocirc;ng dụng tuyệt vời trong việc g&acirc;y ức chế qu&aacute; tr&igrave;nh tổng hợp chất b&eacute;o, giải ph&oacute;ng năng lượng, giảm c&acirc;n hiệu quả<br /> - Gi&aacute; b&aacute;n: 790k/hộp (hộp 14 g&oacute;i)<br /> -&nbsp;Chương tr&igrave;nh khuyến mại : Mua 2 tặng 2 ( tặng 1 hộp 14 g&oacute;i + 1 hộp 7 g&oacute;i)<br /> - Offer ID:&nbsp;jellyslim-vn<br /> - GEO: Việt Nam<br /> - Giờ l&agrave;m việc:&nbsp;<br /> Từ 9h - 21h từ t2 đến t7</p> <p><strong>2.Tư liệu truyền th&ocirc;ng<br /> Link :&nbsp;</strong>https://drive.google.com/drive/folders/1CPTc16gBGZyigLBG7ow5dR5VHepwmF2n?usp=sharing</p> <p><strong>3. Điều kiện Publisher tham gia</strong><br /> - Tỉ lệ đơn h&agrave;ng ho&agrave;n/tổng đơn được duyệt&nbsp;<strong>tối đa dưới 40%</strong>. C&aacute;c đơn h&agrave;ng ho&agrave;n sau sẽ kh&ocirc;ng được ghi nhận hoa hồng<br /> - Tỉ lệ đơn r&aacute;c dưới 30%<br /> - Định nghĩa đơn r&aacute;c= Đơn h&agrave;ng bị tr&ugrave;ng, kh&aacute;ch h&agrave;ng kh&ocirc;ng c&oacute; nhu cầu hoặc kh&ocirc;ng quan t&acirc;m về sản phẩm, sai họ t&ecirc;n, sai sđt, thu&ecirc; bao, tạm kh&oacute;a, gọi li&ecirc;n tục 4 cuộc gọi kh&ocirc;ng th&agrave;nh c&ocirc;ng.&nbsp;<br /> - Publisher c&oacute; thể cập nhật đơn r&aacute;c ở phần B&aacute;o C&aacute;o, L&yacute; do Hủy</p> <p><strong>4.Điều kiện ghi nhận đơn h&agrave;ng</strong><br /> - Kh&aacute;ch h&agrave;ng quan t&acirc;m v&agrave; để lại th&ocirc;ng tin mua h&agrave;ng tr&ecirc;n Landing Page. Nh&agrave; cung cấp li&ecirc;n hệ với kh&aacute;ch h&agrave;ng đề x&aacute;c nhận nhu cầu.<br /> - Đơn h&agrave;ng ghi nhận trạng th&aacute;i th&agrave;nh c&ocirc;ng cho publisher khi kh&aacute;ch h&agrave;ng ch&iacute;nh thức đặt đơn h&agrave;ng của nh&agrave; cung cấp qua điện thoại.</p> <p><strong>5.Quy định về h&agrave;nh vi bị cấm</strong><br /> - Nghi&ecirc;m cấm publisher tự đặt h&agrave;ng rồi ho&agrave;n trả, mạo danh Advertiser lừa đảo th&ocirc;ng tin người d&ugrave;ng hoặc c&aacute;c h&agrave;nh vi gian lận kh&aacute;c.<br /> - Nghi&ecirc;m cấm publisher đẩy data r&aacute;c v&agrave;o chiến dịch<br /> - Nghi&ecirc;m cấm sử dụng h&igrave;nh ảnh KOLs tr&aacute;i ph&eacute;p, sử dụng h&igrave;nh ảnh đời thường, bịa đặt th&ocirc;ng tin.<br /> - Trường hợp vi phạm sẽ bị&nbsp;<strong>loại khỏi chiến dịch v&agrave; kh&ocirc;ng thanh to&aacute;n</strong></p>