Viên sủi giảm cân Keto Slim - VN

<p><strong>1.Tổng quan về offer</strong><br /> Vi&ecirc;n sủi giảm c&acirc;n Keto Slim&nbsp;<br /> Keto Slim l&agrave; sản phẩm hỗ trợ giảm c&acirc;n dưới dạng vi&ecirc;n sủi. Kh&ocirc;ng chỉ ph&aacute;t huy những lợi &iacute;ch tuyệt vời của chế độ ăn ketogenic như ổn định lượng đường huyết trong m&aacute;u, tăng cường chuyển h&oacute;a, đẩy nhanh tốc độ đốt ch&aacute;y mỡ thừa.<br /> <strong>Gi&aacute; b&aacute;n: </strong>790k/sủi ketoslim, 500k/bột cần t&acirc;y.<br /> -&nbsp;Chương tr&igrave;nh: Kh&ocirc;ng b&aacute;n lẻ sủi hoặc lẻ cần, lu&ocirc;n set combo c&ugrave;ng nhau. Mua 1 sủi + Mua 1 cần: 1190 Mua 2 sủi tặng 1 cần: 1580 Mua 2 sủi 1 cần tặng 1 cần: 1980 Mua 3 sủi tặng 2 cần: 2370 Tặng k&egrave;m cẩm nang v&agrave; freeship với tất cả c&aacute;c đơn.<br /> <strong>Offer ID: </strong>ketoslim-vn<br /> <strong>GEO: Việt Nam<br /> Giờ l&agrave;m việc: </strong>Full tuần Từ 8h - 21h</p> <p><strong>2.Tư liệu truyền th&ocirc;ng<br /> -&nbsp;</strong>H&igrave;nh ảnh sp chụp với người sử dụng v&agrave; KOLs: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1k0pqJSACjGVvkkgm6tKBVAQ8OWFR3wwD<br /> - H&igrave;nh ảnh nền trắng: https://drive.google.com/drive/folders/1KGI7tWuiRkKn9q8-1KRtfm-8mMNHHMbT?usp=sharing<br /> - HTV1: https://drive.google.com/drive/folders/13zomcFOehcueQS4W-uLw00Y_luBve66p<br /> - VTV1: https://vtv.vn/video/thoi-su-16h-vtv1-24-9-2019-393713.htm&nbsp;<br /> - KOL Thu Quỳnh: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Yh33XIF7qyjtrXm1uXUs6qm7kCvXvxGs<br /> - KOL Lan Phương: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1dZ82PbH4rcrWedikdvpy_R25IjZfSElT<br /> - &Aacute; Hậu Huyền My: https://drive.google.com/drive/folders/1OqOI3BLHKCmSh8n7fk0S0-4hwgZUqqSB&nbsp;<br /> - Diễn vi&ecirc;n Dương Cẩm Lynk: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1gqj8xVxqnQ6QHUuls3ULTiGI8C4NLUtp<br /> - Diễn vi&ecirc;n Tường Vi: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1LJhxBLelNlSFze5jbjS6ohQoEjOBoJet<br /> - Phim ngắn k&egrave;m t&agrave;i liệu ảnh, HĐ tại: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1w6cgCMhjZEnwNz9A8AiENerJcwqPDJ0N<br /> - Review xịn s&ograve; bộ sản phẩm Vi&ecirc;n Sủi Keto Slim + Cần T&acirc;y Keto Slim từ 2 người đẹp H&agrave;n Quốc tại: https://drive.google.com/drive/folders/1kY8Va3LujrrmQt0bYNi6gCmeF2wv7IVQ</p> <p><strong>3. Điều kiện Publisher tham gia</strong></p> <p>- Tỉ lệ đơn h&agrave;ng ho&agrave;n/tổng đơn được duyệt&nbsp;<strong>tối đa dưới 40%</strong>. C&aacute;c đơn h&agrave;ng ho&agrave;n sau sẽ kh&ocirc;ng được ghi nhận hoa hồng<br /> - Tỉ lệ đơn r&aacute;c dưới 30%<br /> - Định nghĩa đơn r&aacute;c= Đơn h&agrave;ng bị tr&ugrave;ng, kh&aacute;ch h&agrave;ng kh&ocirc;ng c&oacute; nhu cầu hoặc kh&ocirc;ng quan t&acirc;m về sản phẩm, sai họ t&ecirc;n, sai sđt, thu&ecirc; bao, tạm kh&oacute;a, gọi li&ecirc;n tục 4 cuộc gọi kh&ocirc;ng th&agrave;nh c&ocirc;ng.&nbsp;<br /> - Publisher c&oacute; thể cập nhật đơn r&aacute;c ở phần B&aacute;o C&aacute;o, L&yacute; do Hủy</p> <p><strong>4.Điều kiện ghi nhận đơn h&agrave;ng</strong><br /> - Kh&aacute;ch h&agrave;ng quan t&acirc;m v&agrave; để lại th&ocirc;ng tin mua h&agrave;ng tr&ecirc;n Landing Page. Nh&agrave; cung cấp li&ecirc;n hệ với kh&aacute;ch h&agrave;ng đề x&aacute;c nhận nhu cầu.<br /> - Đơn h&agrave;ng ghi nhận trạng th&aacute;i th&agrave;nh c&ocirc;ng cho publisher khi kh&aacute;ch h&agrave;ng ch&iacute;nh thức đặt đơn h&agrave;ng của nh&agrave; cung cấp qua điện thoại.</p> <p><strong>5.Quy định về h&agrave;nh vi bị cấm</strong><br /> - Nghi&ecirc;m cấm publisher tự đặt h&agrave;ng rồi ho&agrave;n trả, mạo danh Advertiser lừa đảo th&ocirc;ng tin người d&ugrave;ng hoặc c&aacute;c h&agrave;nh vi gian lận kh&aacute;c.<br /> - Nghi&ecirc;m cấm publisher đẩy data r&aacute;c v&agrave;o chiến dịch<br /> - Nghi&ecirc;m cấm sử dụng h&igrave;nh ảnh KOLs tr&aacute;i ph&eacute;p, sử dụng h&igrave;nh ảnh đời thường, bịa đặt th&ocirc;ng tin.<br /> - Trường hợp vi phạm sẽ bị&nbsp;<strong>loại khỏi chiến dịch v&agrave; kh&ocirc;ng thanh to&aacute;n</strong></p>