Combo 2 SpoBioTri - VN

<p>SpoBiotri - B&agrave;o tử lợi khuẩn sống, tinh khiết, dạng nước gi&uacute;p người bệnh Trĩ tạo kh&aacute;ng thể, tăng sức đề kh&aacute;ng, tạo m&agrave;ng sinh học, l&agrave;m mềm ph&acirc;n, tăng độ nhớt, nhuận tr&agrave;ng 1 c&aacute;ch tự nhi&ecirc;n.</p>