Men Booster Coffee - VN

<p><strong>1.Tổng quan về offer</strong><br /> Sản phẩm hỗ trợ tăng cường sinh l&yacute;<strong>: MEN BOOSTER COFFEE - C&agrave; ph&ecirc; sinh l&yacute; số 1 Việt Nam</strong><br /> Chiết xuất thảo dược từ 4 quốc gia: Việt Nam, Hoa Kỳ, H&agrave;n Quốc v&agrave; Ấn Độ<br /> T&aacute;c động k&eacute;p: Tăng cường sinh l&yacute; v&agrave; tăng cường sức khỏe<br /> T&aacute;i tạo Testosterone nội sinh, sinh lực bền vững<br /> Gi&aacute; b&aacute;n : 790k/ hộp 10 g&oacute;i<br /> Offer ID: menbooster-vn<br /> GEO: Việt Nam</p> <p><strong>2.Tư liệu truyền th&ocirc;ng</strong><br /> - 2 Clip chạy facebook ads đ&atilde; được edit cẩn thận v&agrave; đang chạy rất hiệu quả<br /> - 2 Clip TVC (short ver and long ver) về sản phẩm, được đầu tư quay chụp chuy&ecirc;n nghiệp<br /> - 1 Clip về d&acirc;y chuyền c&ocirc;ng nghệ sản xuất v&agrave; những ưu điểm vượt trội của sản phẩm<br /> Nạp đạn với tư liệu truyền th&ocirc;ng hot tại đ&acirc;y:<br /> Link : https://drive.google.com/drive/folders/1uP3a3PO2v9jP9IWzZeaIRO9TwrWx8E0Z?usp=sharing<br /> Link :&nbsp;https://drive.google.com/drive/folders/1BHCxu3PT7Qo6hGJZKrGME9GOYYGvirJu?usp=sharing</p> <p><strong>3. Điều kiện Publisher tham gia</strong><br /> - Tỉ lệ đơn h&agrave;ng ho&agrave;n/tổng đơn được duyệt&nbsp;<strong>tối đa dưới 40%</strong>. C&aacute;c đơn h&agrave;ng ho&agrave;n sau sẽ kh&ocirc;ng được ghi nhận hoa hồng<br /> - Tỉ lệ đơn r&aacute;c dưới 30%<br /> - Định nghĩa đơn r&aacute;c= Đơn h&agrave;ng bị tr&ugrave;ng, kh&aacute;ch h&agrave;ng kh&ocirc;ng c&oacute; nhu cầu hoặc kh&ocirc;ng quan t&acirc;m về sản phẩm, sai họ t&ecirc;n, sai sđt, thu&ecirc; bao, tạm kh&oacute;a, gọi li&ecirc;n tục 4 cuộc gọi kh&ocirc;ng th&agrave;nh c&ocirc;ng.&nbsp;<br /> - Publisher c&oacute; thể cập nhật đơn r&aacute;c ở phần B&aacute;o C&aacute;o, L&yacute; do Hủy</p> <p><strong>4.Điều kiện ghi nhận đơn h&agrave;ng</strong><br /> - Kh&aacute;ch h&agrave;ng quan t&acirc;m v&agrave; để lại th&ocirc;ng tin mua h&agrave;ng tr&ecirc;n Landing Page. Nh&agrave; cung cấp li&ecirc;n hệ với kh&aacute;ch h&agrave;ng đề x&aacute;c nhận nhu cầu.<br /> - Đơn h&agrave;ng ghi nhận trạng th&aacute;i th&agrave;nh c&ocirc;ng cho publisher khi kh&aacute;ch h&agrave;ng ch&iacute;nh thức đặt đơn h&agrave;ng của nh&agrave; cung cấp qua điện thoại.</p> <p><strong>5.Quy định về h&agrave;nh vi bị cấm</strong><br /> - Nghi&ecirc;m cấm publisher tự đặt h&agrave;ng rồi ho&agrave;n trả, mạo danh Advertiser lừa đảo th&ocirc;ng tin người d&ugrave;ng hoặc c&aacute;c h&agrave;nh vi gian lận kh&aacute;c.<br /> - Nghi&ecirc;m cấm publisher đẩy data r&aacute;c v&agrave;o chiến dịch<br /> - Nghi&ecirc;m cấm sử dụng h&igrave;nh ảnh KOLs tr&aacute;i ph&eacute;p, sử dụng h&igrave;nh ảnh đời thường, bịa đặt th&ocirc;ng tin.<br /> - Trường hợp vi phạm sẽ bị&nbsp;<strong>loại khỏi chiến dịch v&agrave; kh&ocirc;ng thanh to&aacute;n</strong></p>