Money Amulet 2 - TH

<p><strong>1.Tổng quan về offer</strong></p> <p>Sản phẩm phong thủy<strong>&nbsp;Money Amulet 2 - TH</strong></p> <p>-<strong> Đồng xu truyền thống với d&ograve;ng chữ linh thi&ecirc;ng để cầu may mắn.&nbsp;C&aacute;c m&ocirc; t&iacute;p thần thoại của c&aacute;c nh&agrave; sư T&acirc;y Tạng cổ đại với một lỗ ở trung t&acirc;m của</strong><br /> Money Amulet được tạo ra đặc biệt cho mỗi c&aacute; nh&acirc;n.&nbsp;N&oacute; sẽ l&agrave; b&ugrave;a hộ mệnh duy nhất của bạn v&agrave; sẽ chỉ c&oacute; sức mạnh để t&aacute;c động đến những thứ ph&ugrave; hợp với năng lượng của bạn. Money Amulet sẽ mang lại tiền bạc v&agrave; sự gi&agrave;u c&oacute; cho cuộc sống của người sở hữu n&oacute;.</p> <p>- Offer ID: moneyamulet2-th<br /> - GEO: Th&aacute;i Lan</p> <p><strong>2.Tư liệu truyền th&ocirc;ng</strong></p> <p>&nbsp;<a data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://drive.google.com/drive/folders/1Y8DejmkDhkViHKtM_RsIVGJnuIENaixo&amp;source=gmail&amp;ust=1632907362483000&amp;usg=AFQjCNEN4KSDp75thhgRh3sW8JYNu1X9OA" href="https://drive.google.com/drive/folders/1Y8DejmkDhkViHKtM_RsIVGJnuIENaixo" target="_blank">https://drive.google.com/drive/folders/1Y8DejmkDhkViHKtM_RsIVGJnuIENaixo</a></p> <p><strong>3. Điều kiện Publisher tham gia</strong></p> <p>- Tỉ lệ đơn h&agrave;ng ho&agrave;n/tổng đơn được duyệt&nbsp;<strong>tối đa dưới 40%</strong>. C&aacute;c đơn h&agrave;ng ho&agrave;n sau sẽ kh&ocirc;ng được ghi nhận hoa hồng</p> <p>- Tỉ lệ đơn r&aacute;c dưới 30%</p> <p>- Định nghĩa đơn r&aacute;c= Đơn h&agrave;ng bị tr&ugrave;ng, kh&aacute;ch h&agrave;ng kh&ocirc;ng c&oacute; nhu cầu hoặc kh&ocirc;ng quan t&acirc;m về sản phẩm, sai họ t&ecirc;n, sai sđt, thu&ecirc; bao, tạm kh&oacute;a, gọi li&ecirc;n tục 4 cuộc gọi kh&ocirc;ng th&agrave;nh c&ocirc;ng.&nbsp;</p> <p>- Publisher c&oacute; thể cập nhật đơn r&aacute;c ở phần B&aacute;o C&aacute;o, L&yacute; do Hủy</p> <p><strong>4.Điều kiện ghi nhận đơn h&agrave;ng</strong></p> <p>- Kh&aacute;ch h&agrave;ng quan t&acirc;m v&agrave; để lại th&ocirc;ng tin mua h&agrave;ng tr&ecirc;n Landing Page. Nh&agrave; cung cấp li&ecirc;n hệ với kh&aacute;ch h&agrave;ng đề x&aacute;c nhận nhu cầu.</p> <p>- Đơn h&agrave;ng ghi nhận trạng th&aacute;i th&agrave;nh c&ocirc;ng cho publisher khi kh&aacute;ch h&agrave;ng ch&iacute;nh thức đặt đơn h&agrave;ng của nh&agrave; cung cấp qua điện thoại.</p> <p><strong>5.Quy định về h&agrave;nh vi bị cấm</strong></p> <p>- Nghi&ecirc;m cấm publisher tự đặt h&agrave;ng rồi ho&agrave;n trả, mạo danh Advertiser lừa đảo th&ocirc;ng tin người d&ugrave;ng hoặc c&aacute;c h&agrave;nh vi gian lận kh&aacute;c.</p> <p>- Nghi&ecirc;m cấm publisher đẩy data r&aacute;c v&agrave;o chiến dịch</p> <p>- Nghi&ecirc;m cấm sử dụng h&igrave;nh ảnh KOLs tr&aacute;i ph&eacute;p, sử dụng h&igrave;nh ảnh đời thường, bịa đặt th&ocirc;ng tin.</p> <p>- Trường hợp vi phạm sẽ bị&nbsp;<strong>loại khỏi chiến dịch v&agrave; kh&ocirc;ng thanh to&aacute;n</strong></p> <ul><br /> <li>&nbsp;</li> </ul>