Xịt tẩy lông Hair Erase - IT

<p><strong>1.Tổng quan về offer</strong></p> <p>Xịt tẩy l&ocirc;ng Hair Erase<br /> Geo: Italia<br /> Gi&aacute; b&aacute;n: 39.99&nbsp;&euro;<br /> Với c&ocirc;ng thức độc đ&aacute;o, xịt tẩy l&ocirc;ng Hair Erase cam kết loại bỏ ho&agrave;n to&agrave;n l&ocirc;ng tối thiểu 14 ng&agrave;y m&agrave; kh&ocirc;ng hề g&acirc;y k&iacute;ch ứng da, c&oacute; thể sử dụng tr&ecirc;n bất kỳ phần n&agrave;o của cơ thể.<br /> <br /> - Giờ l&agrave;m việc: Full tuần<br /> Từ 9 a.m&nbsp;- 9 p.m (GMT +2)</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>2. Điều kiện Publisher tham gia</strong></p> <ul> <li>Tỉ lệ đơn h&agrave;ng ho&agrave;n/tổng đơn được duyệt&nbsp;<strong>tối đa dưới 40%</strong>. C&aacute;c đơn h&agrave;ng ho&agrave;n sau sẽ kh&ocirc;ng được ghi nhận hoa hồng</li> <li>Tỉ lệ đơn r&aacute;c dưới 30%</li> <li>Định nghĩa đơn r&aacute;c:&nbsp;Đơn h&agrave;ng bị tr&ugrave;ng, kh&aacute;ch h&agrave;ng kh&ocirc;ng c&oacute; nhu cầu hoặc kh&ocirc;ng quan t&acirc;m về sản phẩm, sai họ t&ecirc;n, sai sđt, thu&ecirc; bao, tạm kh&oacute;a.</li> <li>Publisher c&oacute; thể cập nhật đơn r&aacute;c ở phần B&aacute;o C&aacute;o, L&yacute; do Hủy.</li> </ul> <p><strong>3. Điều kiện ghi nhận đơn h&agrave;ng</strong></p> <ul> <li>Kh&aacute;ch h&agrave;ng quan t&acirc;m v&agrave; để lại th&ocirc;ng tin mua h&agrave;ng tr&ecirc;n Landing Page.</li> <li>Đơn h&agrave;ng ghi nhận trạng th&aacute;i th&agrave;nh c&ocirc;ng cho publisher khi kh&aacute;ch h&agrave;ng điền đủ v&agrave; ch&iacute;nh x&aacute;c c&aacute;c trường th&ocirc;ng tin T&ecirc;n v&agrave; Số điện thoại đ&uacute;ng định dạng&nbsp;tr&ecirc;n form đặt h&agrave;ng (kh&ocirc;ng bị tr&ugrave;ng trong v&ograve;ng 24 giờ), đồng thời&nbsp;kh&ocirc;ng bị tr&ugrave;ng IP hoặc IP kh&ocirc;ng tồn tại.</li> </ul> <p><strong>5.Quy định về h&agrave;nh vi bị cấm</strong></p> <ul> <li>Nghi&ecirc;m cấm publisher tự đặt h&agrave;ng rồi ho&agrave;n trả, mạo danh Advertiser lừa đảo th&ocirc;ng tin người d&ugrave;ng hoặc c&aacute;c h&agrave;nh vi gian lận kh&aacute;c.</li> <li>Nghi&ecirc;m cấm publisher đẩy data r&aacute;c v&agrave;o chiến dịch.</li> <li>Nghi&ecirc;m cấm sử dụng h&igrave;nh ảnh KOLs tr&aacute;i ph&eacute;p, sử dụng h&igrave;nh ảnh đời thường, bịa đặt th&ocirc;ng tin.</li> <li>Trường hợp vi phạm sẽ bị&nbsp;<strong>loại khỏi chiến dịch v&agrave; kh&ocirc;ng thanh to&aacute;n</strong></li> </ul>