Men tiêu hóa cho trẻ NoriKid Plus - VN

<p><strong>1.Tổng quan về offer<br /> Norikid Plus - VN&nbsp;</strong>sản phẩm ng&aacute;ch Mẹ v&agrave; B&eacute; hỗ trợ gi&uacute;p b&eacute; tăng cường sức đề kh&aacute;ng, hạn chế c&aacute;c vấn đề về đường ruột v&agrave; ti&ecirc;u ho&aacute;, gi&uacute;p trẻ ăn ngon v&agrave; ph&aacute;t triển to&agrave;n diện.<br /> - Gi&uacute;p phục hồi đường ruột, cải thiện hệ ti&ecirc;u h&oacute;a<br /> - Bổ sung lợi khuẩn gi&uacute;p hấp thu dinh dưỡng tốt hơn<br /> - Hỗ trợ điều trị biếng ăn, chậm lớn ở trẻ nhỏ.<br /> - Hỗ trợ thải độc đường ruột, thải độc cơ thể<br /> - Trị t&aacute;o b&oacute;n, ti&ecirc;u chảy nhanh ch&oacute;ng<br /> - Tăng cường sức đề kh&aacute;ng cấp tốc<br /> <strong>&nbsp;Ch&iacute;nh s&aacute;ch b&aacute;n h&agrave;ng:</strong><br /> + Combo 2 hộp: 700.000 VNĐ<br /> + Combo 3 hộp: 960.000 VNĐ, mua 3 hộp tặng 1 hộp.<br /> + Freeship to&agrave;n quốc<br /> Lưu &yacute;: Kh&ocirc;ng b&aacute;n lẻ 1 hộp<br /> Offer ID: norikidplus-vn<br /> GEO: Việt Nam</p> <p><strong>2.Tư liệu truyền th&ocirc;ng<br /> Link :&nbsp;</strong>https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y6mc1et3H3sKMawIJVG05Uw_bInNQTDH8sXLQIWOewk/edit?usp=sharing<br /> Norikidplus-VN&nbsp;đ&atilde; xịn nay c&agrave;ng th&ecirc;m chất với video v&agrave; h&igrave;nh ảnh của<strong> PGS. TS Viện trưởng viện dinh dưỡng l&acirc;m s&agrave;ng b&aacute;c Trần Đ&igrave;nh To&aacute;n</strong><br /> &nbsp;- Video: &nbsp;<a data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://drive.google.com/drive/folders/1xHONeXXDjy-Z4DQWOrMgjimOPh-_7Xb-&amp;source=gmail&amp;ust=1633059037616000&amp;usg=AFQjCNEaqHvjnSk8XgOvNd_jIggBu0Js-w" href="https://drive.google.com/drive/folders/1xHONeXXDjy-Z4DQWOrMgjimOPh-_7Xb-" style="color:#1155cc" target="_blank">https://drive.google.com/drive/folders/1xHONeXXDjy-Z4DQWOrMgjimOPh-_7Xb-</a><br /> - H&igrave;nh ảnh:&nbsp;<a data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://drive.google.com/drive/folders/1Fo0sZ4j1Svb-QM6hOLZCqfbtVhF-v9cs?usp%3Dsharing&amp;source=gmail&amp;ust=1633059037616000&amp;usg=AFQjCNED-kJHCMaZMS8iO7D9y-kN2fbhhA" href="https://drive.google.com/drive/folders/1Fo0sZ4j1Svb-QM6hOLZCqfbtVhF-v9cs?usp=sharing" style="color:#1155cc" target="_blank">https://drive.google.com/drive/folders/1Fo0sZ4j1Svb-QM6hOLZCqfbtVhF-v9cs?usp=sharing</a></p> <div style="text-align:-webkit-left; -webkit-text-stroke-width:0px">&nbsp;</div> <p><strong>3. Điều kiện Publisher tham gia</strong><br /> - Tỉ lệ đơn h&agrave;ng ho&agrave;n/tổng đơn được duyệt&nbsp;<strong>tối đa dưới 40%</strong>. C&aacute;c đơn h&agrave;ng ho&agrave;n sau sẽ kh&ocirc;ng được ghi nhận hoa hồng<br /> - Tỉ lệ đơn r&aacute;c dưới 30%<br /> - Định nghĩa đơn r&aacute;c= Đơn h&agrave;ng bị tr&ugrave;ng, kh&aacute;ch h&agrave;ng kh&ocirc;ng c&oacute; nhu cầu hoặc kh&ocirc;ng quan t&acirc;m về sản phẩm, sai họ t&ecirc;n, sai sđt, thu&ecirc; bao, tạm kh&oacute;a, gọi li&ecirc;n tục 4 cuộc gọi kh&ocirc;ng th&agrave;nh c&ocirc;ng.&nbsp;<br /> - Publisher c&oacute; thể cập nhật đơn r&aacute;c ở phần B&aacute;o C&aacute;o, L&yacute; do Hủy</p> <p><strong>4.Điều kiện ghi nhận đơn h&agrave;ng</strong><br /> - Kh&aacute;ch h&agrave;ng quan t&acirc;m v&agrave; để lại th&ocirc;ng tin mua h&agrave;ng tr&ecirc;n Landing Page. Nh&agrave; cung cấp li&ecirc;n hệ với kh&aacute;ch h&agrave;ng đề x&aacute;c nhận nhu cầu.<br /> - Đơn h&agrave;ng ghi nhận trạng th&aacute;i th&agrave;nh c&ocirc;ng cho publisher khi kh&aacute;ch h&agrave;ng ch&iacute;nh thức đặt đơn h&agrave;ng của nh&agrave; cung cấp qua điện thoại.</p> <p><strong>5.Quy định về h&agrave;nh vi bị cấm</strong><br /> - Nghi&ecirc;m cấm publisher tự đặt h&agrave;ng rồi ho&agrave;n trả, mạo danh Advertiser lừa đảo th&ocirc;ng tin người d&ugrave;ng hoặc c&aacute;c h&agrave;nh vi gian lận kh&aacute;c.<br /> - Nghi&ecirc;m cấm publisher đẩy data r&aacute;c v&agrave;o chiến dịch<br /> - Nghi&ecirc;m cấm sử dụng h&igrave;nh ảnh KOLs tr&aacute;i ph&eacute;p, sử dụng h&igrave;nh ảnh đời thường, bịa đặt th&ocirc;ng tin.<br /> - Trường hợp vi phạm sẽ bị&nbsp;<strong>loại khỏi chiến dịch v&agrave; kh&ocirc;ng thanh to&aacute;n</strong></p>