Dầu gội nhuộm tóc Komi & Krush - VN

<p><strong>1.Tổng quan về offer</strong><br /> Dầu gội nhuộm t&oacute;c, phủ bạc Krush&nbsp;c&oacute; 100% th&agrave;nh phần từ thi&ecirc;n nhi&ecirc;n với c&ocirc;ng nghệ độc quyền đến từ Anh Quốc.<br /> 2 SI&Ecirc;U PHẨM N&Agrave;Y XỨNG Đ&Aacute;NG L&Agrave; SỰ LỰA CHỌN HO&Agrave;N HẢO NHẤT D&Agrave;NH CHO M&Aacute;I T&Oacute;C CỦA BẠN<br /> - Offer ID: krush-vn<br /> - Gi&aacute; b&aacute;n:<br /> + Dạng hộp 10 g&oacute;i: 250.000 VNĐ<br /> + Dạng chai: 650.000 VNĐ<br /> - GEO: Việt Nam</p> <p><strong>2.Tư liệu truyền th&ocirc;ng</strong></p> <p>Ngo&agrave;i ra sản phẩm c&oacute; tư liệu truyền th&ocirc;ng cực chất, phủ tr&ecirc;n hầu hết c&aacute;c k&ecirc;nh b&aacute;o ch&iacute; v&agrave; c&oacute; sự g&oacute;p mặt của c&aacute;c KOLs:<br /> +&nbsp;https://drive.google.com/drive/folders/1cwoPILHCI2ez-4h2F79H6vuqz6LIEhas?usp=sharing&nbsp;<br /> +&nbsp;&nbsp;<a data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://drive.google.com/drive/folders/1-wxOPFgLeVHxNAKk7M_bEeoLDhZOn1l5?usp%3Dsharing&amp;source=gmail&amp;ust=1632991943093000&amp;usg=AFQjCNExEOK35iPIF3AReTltxc21jJHTRw" href="https://drive.google.com/drive/folders/1-wxOPFgLeVHxNAKk7M_bEeoLDhZOn1l5?usp=sharing" target="_blank">https://drive.google.com/drive/folders/1-wxOPFgLeVHxNAKk7M_bEeoLDhZOn1l5?usp=sharing</a><br /> +&nbsp;<a data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/document/d/1gLxp8L-3BJ7eX_jDzhVzBsZTV_2ezMV2tx_k4pyAgNc/edit&amp;source=gmail&amp;ust=1632991943093000&amp;usg=AFQjCNES-UIZvVI3RKddIYJ4O3ZwlL7J2A" href="https://docs.google.com/document/d/1gLxp8L-3BJ7eX_jDzhVzBsZTV_2ezMV2tx_k4pyAgNc/edit" target="_blank">https://docs.google.com/document/d/1gLxp8L-3BJ7eX_jDzhVzBsZTV_2ezMV2tx_k4pyAgNc/edit</a></p> <p><strong>3. Điều kiện Publisher tham gia</strong><br /> - Tỉ lệ đơn h&agrave;ng ho&agrave;n/tổng đơn được duyệt&nbsp;<strong>tối đa dưới 40%</strong>. C&aacute;c đơn h&agrave;ng ho&agrave;n sau sẽ kh&ocirc;ng được ghi nhận hoa hồng<br /> - Tỉ lệ đơn r&aacute;c dưới 30%<br /> - Định nghĩa đơn r&aacute;c= Đơn h&agrave;ng bị tr&ugrave;ng, kh&aacute;ch h&agrave;ng kh&ocirc;ng c&oacute; nhu cầu hoặc kh&ocirc;ng quan t&acirc;m về sản phẩm, sai họ t&ecirc;n, sai sđt, thu&ecirc; bao, tạm kh&oacute;a, gọi li&ecirc;n tục 4 cuộc gọi kh&ocirc;ng th&agrave;nh c&ocirc;ng.&nbsp;<br /> - Publisher c&oacute; thể cập nhật đơn r&aacute;c ở phần B&aacute;o C&aacute;o, L&yacute; do Hủy</p> <p><strong>4.Điều kiện ghi nhận đơn h&agrave;ng</strong><br /> - Kh&aacute;ch h&agrave;ng quan t&acirc;m v&agrave; để lại th&ocirc;ng tin mua h&agrave;ng tr&ecirc;n Landing Page. Nh&agrave; cung cấp li&ecirc;n hệ với kh&aacute;ch h&agrave;ng đề x&aacute;c nhận nhu cầu.<br /> - Đơn h&agrave;ng ghi nhận trạng th&aacute;i th&agrave;nh c&ocirc;ng cho publisher khi kh&aacute;ch h&agrave;ng ch&iacute;nh thức đặt đơn h&agrave;ng của nh&agrave; cung cấp qua điện thoại.</p> <p><strong>5.Quy định về h&agrave;nh vi bị cấm</strong><br /> - Nghi&ecirc;m cấm publisher tự đặt h&agrave;ng rồi ho&agrave;n trả, mạo danh Advertiser lừa đảo th&ocirc;ng tin người d&ugrave;ng hoặc c&aacute;c h&agrave;nh vi gian lận kh&aacute;c.<br /> - Nghi&ecirc;m cấm publisher đẩy data r&aacute;c v&agrave;o chiến dịch<br /> - Nghi&ecirc;m cấm sử dụng h&igrave;nh ảnh KOLs tr&aacute;i ph&eacute;p, sử dụng h&igrave;nh ảnh đời thường, bịa đặt th&ocirc;ng tin.<br /> - Trường hợp vi phạm sẽ bị&nbsp;<strong>loại khỏi chiến dịch v&agrave; kh&ocirc;ng thanh to&aacute;n</strong></p>