Beucup - PG

<p><strong>1.Tổng quan về offer</strong></p> <p>Cốc nguyệt san d&agrave;nh cho phụ nữ- Beucup- PG</p> <p><strong>2.Tư liệu truyền th&ocirc;ng</strong></p> <p>&nbsp;+&nbsp;Giấy tờ, h&igrave;nh ảnh sản phẩm v&agrave; Hợp đồng KOLs + VTV:</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/19Wp4puHnovX2Rm8c5xHJJm7lQU9Zhun0?usp=sharing</p> <p>+&nbsp;T&agrave;i liệu Truyền th&ocirc;ng<br /> Ảnh KOLs:&nbsp;&nbsp;<a class="external-link" href="https://drive.google.com/drive/folders/1cMzpZVM2CORz2yadpQ7UoG9vbJguURTq?usp=sharing" rel="nofollow" style="color:#3572b0; text-decoration:none; font-family:Arial, sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; font-weight:400; letter-spacing:normal; orphans:2; text-align:left; text-transform:none; white-space:normal; widows:2; word-spacing:0px; -webkit-text-stroke-width:0px; background-color:#ffffff" target="_blank">https://drive.google.com/drive/folders/1cMzpZVM2CORz2yadpQ7UoG9vbJguURTq?usp=sharing</a><br /> Diễn vi&ecirc;n Th&agrave;nh Lương:&nbsp;<br /> <a class="external-link" href="https://www.youtube.com/watch?v=Utn1TlTD78g" rel="nofollow" style="color:#3572b0; text-decoration:none; font-family:Arial, sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; font-weight:400; letter-spacing:normal; orphans:2; text-align:left; text-transform:none; white-space:normal; widows:2; word-spacing:0px; -webkit-text-stroke-width:0px; background-color:#ffffff" target="_blank">https://www.youtube.com/watch?v=Utn1TlTD78g</a><br /> <a class="external-link" href="https://www.youtube.com/watch?v=UAYuuzPZToI" rel="nofollow" style="color:#3572b0; text-decoration:none; font-family:Arial, sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; font-weight:400; letter-spacing:normal; orphans:2; text-align:left; text-transform:none; white-space:normal; widows:2; word-spacing:0px; -webkit-text-stroke-width:0px; background-color:#ffffff" target="_blank">https: // www.youtube.com/watch?v=UAYuuzPZToI</a><br /> Hana Giang Anh:&nbsp;&nbsp;<a class="external-link" href="https://www.youtube.com/watch?v=8Ik68C1I4-s&amp;feature=youtu.be" rel="nofollow" style="color:#3572b0; text-decoration:none; font-family:Arial, sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; font-weight:400; letter-spacing:normal; orphans:2; text-align:left; text-transform:none; white-space:normal; widows:2; word-spacing:0px; -webkit-text-stroke-width:0px; background-color:#ffffff" target="_blank">https://www.youtube.com/watch?v=8Ik68C1I4-s&amp;feature=youtu.be</a><br /> Lương Thanh + Hồng Diễm + VTV:&nbsp;&nbsp;<a class="external-link" href="https://drive.google.com/drive/folders/1mg14mwW5mLmmVDymnN5hiQZqCXOtoCmN?usp=sharing" rel="nofollow" style="color:#3572b0; text-decoration:none; font-family:Arial, sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; font-weight:400; letter-spacing:normal; orphans:2; text-align:left; text-transform:none; white-space:normal; widows:2; word-spacing:0px; -webkit-text-stroke-width:0px; background-color:#ffffff" target="_blank">https: // drive. google.com/drive/folders/1mg14mwW5mLmmVDymnN5hiQZqCXOtoCmN?usp=sharing</a></p> <p><strong>3. Điều kiện Publisher tham gia</strong></p> <p><br /> &nbsp;</p> <ul><br /> <li>Tỉ lệ đơn h&agrave;ng ho&agrave;n/tổng đơn được duyệt&nbsp;<strong>tối đa dưới 40%</strong>. C&aacute;c đơn h&agrave;ng ho&agrave;n sau sẽ kh&ocirc;ng được ghi nhận hoa hồng</li> <br /> <li>Tỉ lệ đơn r&aacute;c dưới 30%</li> <br /> <li>Định nghĩa đơn r&aacute;c= Đơn h&agrave;ng bị tr&ugrave;ng, kh&aacute;ch h&agrave;ng kh&ocirc;ng c&oacute; nhu cầu hoặc kh&ocirc;ng quan t&acirc;m về sản phẩm, sai họ t&ecirc;n, sai sđt, thu&ecirc; bao, tạm kh&oacute;a, gọi li&ecirc;n tục 4 cuộc gọi kh&ocirc;ng th&agrave;nh c&ocirc;ng.&nbsp;</li> <br /> <li>Publisher c&oacute; thể cập nhật đơn r&aacute;c ở phần B&aacute;o C&aacute;o, L&yacute; do Hủy</li> <br /> <br /> <br /> <br /> &nbsp; <li>&nbsp;</li> <li>&nbsp;</li> </ul> <p><strong>4.Điều kiện ghi nhận đơn h&agrave;ng</strong></p> <ul><br /> <li>Kh&aacute;ch h&agrave;ng quan t&acirc;m v&agrave; để lại th&ocirc;ng tin mua h&agrave;ng tr&ecirc;n Landing Page. Nh&agrave; cung cấp li&ecirc;n hệ với kh&aacute;ch h&agrave;ng đề x&aacute;c nhận nhu cầu.</li> <br /> <li>Đơn h&agrave;ng ghi nhận trạng th&aacute;i th&agrave;nh c&ocirc;ng cho publisher khi kh&aacute;ch h&agrave;ng ch&iacute;nh thức đặt đơn h&agrave;ng của nh&agrave; cung cấp qua điện thoại</li> <br /> <br /> <br /> <br /> &nbsp; <li>&nbsp;</li> <li>&nbsp;</li> </ul> <p><strong>5.Quy định về h&agrave;nh vi bị cấm</strong></p> <ul><br /> <li>Nghi&ecirc;m cấm publisher tự đặt h&agrave;ng rồi ho&agrave;n trả, mạo danh Advertiser lừa đảo th&ocirc;ng tin người d&ugrave;ng hoặc c&aacute;c h&agrave;nh vi gian lận kh&aacute;c.</li> <br /> <li>Nghi&ecirc;m cấm publisher đẩy data r&aacute;c v&agrave;o chiến dịch.</li> <br /> <li>Nghi&ecirc;m cấm sử dụng h&igrave;nh ảnh KOLs tr&aacute;i ph&eacute;p, sử dụng h&igrave;nh ảnh đời thường, bịa đặt th&ocirc;ng tin.</li> <br /> <li>Trường hợp vi phạm sẽ bị&nbsp;<strong>loại khỏi chiến dịch v&agrave; kh&ocirc;ng thanh to&aacute;n</strong></li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>