Heart Sutra Bracelet - VN

<p>Thần ch&uacute; đại bi gồm c&oacute; 84 c&acirc;u gồm 415 chữ, Thần Ch&uacute; Đại Bi n&agrave;y được tr&iacute;ch ở trong kinh &quot;Thi&ecirc;n Thủ Thi&ecirc;n Nh&atilde;n Qu&aacute;n Thế &Acirc;m Bồ T&aacute;t Quảng &ETH;ại Vi&ecirc;n M&atilde;n &ETH;ại Bi T&acirc;m &ETH;&agrave; La Ni&quot;. Thần Ch&uacute; Đại Bi l&agrave; thần ch&uacute; quảng đại vi&ecirc;n m&atilde;n, thần ch&uacute; v&ocirc; ngại đại bi, thần ch&uacute; cứu khổ. Nếu bạn đeo tr&igrave; ch&uacute; n&agrave;y th&igrave; diệt v&ocirc; lượng tội, được v&ocirc; lượng phước...</p>